Media Arts and Design CMU

ปรัชญาหลักสูตรสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อมี 4 ประเด็น

     (1) Inter-disciplinary Study การศึกษาเชิงบูรณาการที่เกี่ยวข้องกับ ศาสตร์ศิลปะ การออกแบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัฒนธรรมทางสายตา สื่อและวัฒนธรรมศึกษา ซึ่งถูกพัฒนาเป็น 5 กลุ่มวิชาการ (Research Lab) ภายใต้หลักสูตรสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คือ (ก) Media and Cultural Study ศึกษาวิจัยปรากฏการณ์ของสื่อมวลชน สื่อใหม่ สื่อในฐานะปฏิบัติการในชีวิตประจำวัน เพื่อเข้าใจความหมายทางสังคม วัฒนธรรมร่วมสมัยในบริบทต่างๆ (ข) Media Arts ศึกษาวิจัยและปฏิบัติการเชิงสุนทรีย์ในบริบทสื่อศิลปะที่สัมพันธ์กับโลกศิลปร่วมสมัย (ค) Media Design ศึกษาวิจัยและปฏิบัติการเชิงสุนทรีย์ในบริบทการออกแบบสื่อของสถาบันทางสังคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาคเศรษฐกิจการเมือง เช่น Advertising, Brand and Branding, Marketing, Communication Study, Media Plan and Management (ง) 3 D Animation in film and cyber Space ศึกษาวิจัยและปฏิบัติการเชิงสุนทรีย์ในบริบทสื่อแอนนิเมชั่น สื่อความจริงเสมือน (Virtual Reality) ทั้งในเชิงเทคโนโลยี เนื้อหา และผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรม (จ) Cyber Space, Web site and Interactive Media, ศึกษาวิจัยและปฏิบัติการเชิงสุนทรีย์ในบริบทสารสนเทศ ทั้งพื้นที่ในสังคมและพื้นที่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ศึกษาเทคโนโลยี เนื้อหา และผลกระทบทางสังคมในบริบทสังคมสารสนเทศโลกาภิวัตรร่วมสมัย

     (2) Research Based Education : เน้นการศึกษาอย่างมีดุลยภาคระหว่างทฤษฏีและการฝึกปฏิบัติการเชิงสุนทรีย์ (Artistic Practice) ทุกวิชามีเนื้อหาเชิงทฤษฏี ประวัติศาสตร์แนวคิด การนิยาม และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมสื่อในแต่ละบริบทสังคมวัฒนธรรม สามารถวิเคราะห์ วิจัย วิจารณ์ บนพื้นฐานวิธีวิทยาการวิจัยเชิงสังคมศาสตร์ (Soft Science) มีทักษะการคิดเชิงกลยุทธ การเขียนเชิงวิชาการ ที่สัมพันธ์กับการฝึกปฏิบัติการเชิงสุนทรีย์ สอดคล้องกับมาตรฐานและประเด็นการศึกษาทื่เชื่อมโยงและรู้เท่าทันวิชาการของโลก

     (3) New Media Determination : ศึกษาเทคโนโลยีสื่อใหม่ในฐานะกระบวนทัศน์ของสังคมร่วมสมัย ที่เปลี่ยนแปลงระบบวิถีชีวิตของผู้คนทั่วโลกในศตวรรษที่ 21 กระบวนการปรับตัว และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อใหม่ในสังคมร่วมสมัย เช่น Digital Photography, Computer Graphic, Computer 3 D Animation, Computer Editing for Audio and Visual, Computer for Sound Editing, Web Sit and Networks, Interactive Mediaฯลฯ

     (4) Critical Thinking and Creativities: ภายใต้ Brand Idea : New Space for Thinking เป็นพื้นที่เปิดทางการศึกษาเชิงบูรณาการ ภายใต้ปฏิบัติการเชิงสุนทรีย์ ที่เน้นประเด็นการศึกษาเชิงวิพากษ์ ที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interests) ในมิติทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ศิลปะ วัฒนธรรม ผู้ศึกษาสามารถแสวงหาความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์สื่อ ในแนวทางใหม่ๆ โดยผสมผสานกรอบแนวคิด ทฤษฏี และเทคโนโลยีสื่อ ทั้งแบบดั้ งเดิม(Old Media) สื่อใหม่ (New Media) สามารถนำเสนอผลงานในฐานะ Media art, Information Design or Internet Art, Audio & Visual In Art or Design, Sound Art or Sound Design, Installation Art or Display Design, Digital Photography in Art or Design, 3D Animation in Art or Design, Advertising, Media Strategy and Management, Visual Culture Studies, Media and Cultural Studies เป็นต้น

     เป้าหมายของหลักสูตร เพื่อสร้างชุมชนทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรียนรู้เชิงบูรณาการเกี่ยวกับความหมายของชีวิตและสังคมร่วมสมัย ผ่านมุมมองปฏิบัติการเชิงสุนทรีย์ที่สัมพันธ์กับสื่อใหม่ สร้างบุคลากรที่มีวินัยการเรียนรู้อย่างสมดุลย์ทั้งทฤษฏีและภาคปฏิบัติ มีความมุ่งมั่น เคารพตัวเองและมีความเชื่อมั่นในศักยภาพความเป็นมนุษย์ที่เชื่อมโยงกับวิชาการของโลก มีวัฒนธรรมการคิดแบบสมัยใหม่ ที่มีมุมมองวิชาการที่หลากหลายกรอบแนวคิด ยืดหยุ่น ปรับตัว รู้เท่าทันทั้งมิติท้องถิ่นและโลกาภิวัตร เพื่อทำหน้าที่เป็นพลเมืองของโลกในฐานะผู้นำทางแนวคิด (Opinion Leaders) ผู้บริหาร และ/หรือ นักปฏิบัติการเชิงสุนทรีย์ในสาขาอาชีพต่างๆ ที่มีศักยภาพการแข่งขันในหมู่บ้านโลก(Global Village)

The 1st art thesis exhibition by students in the 4th year of education in Media Arts and Design Programme, the Faculty of Fine Arts, Chiang Mai University aims at promoting works created through 4-year study. Topics, upon an interest of each individual, are expressed through practice of contemporary media arts and design, not pure abstract art, with an emphasis on establishing an understanding, as well as criticizing complex issues surrounding us through visual culture which does not adhere to any particular knowledge frameworks or presentation techniques. Rather, it incorporates knowledge of culture, arts, design, mass media, politics, and economics into a creation of media arts and design works in various forms as contemporary cultural activity pertaining to and beneficial to the public, as well as individuals. Apart from the exhibition, there will be discussion, lecture, and other practices that will offer benefits to a field of contemporary media arts and culture. This exhibition is staged under the title “ERROR 502”. 

created by Z Axis IT Solution