เปิดรับสมัครหลักสูตรระดับปริญญาโท (2ปี)

เปิดรับสมัครหลักสูตรระดับปริญญาโท (2ปี)

เปิดรับสมัคร
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี และสหวิทยาการจัดการ (หลักสูตร สหสาขาวิชา)
หลักสูตรระดับปริญญาโท (2ปี)
ในกลุ่มวิชาสื่อ ศิลปะ การออกแบบ และเทคโนโลยี
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 053-944846