Background Image

Moving Image and Time-based Media

การศึกษาภาพเคลื่อนไหวและสื่อที่เกี่ยวข้องกับเวลา ให้ความสำคัญกับการศึกษาภาพ (Images) ในระบบนิเวศของภาพ (Image Ecology) ทั้งร่วมสมัย (Contemporary) และในเชิงประวัติศาสตร์ (Media Archaeology)

การศึกษาภาพเคลื่อนไหวและสื่อที่เกี่ยวข้องกับเวลา ให้ความสำคัญกับการศึกษาภาพ (Images) ในระบบนิเวศของภาพ (Image Ecology) ทั้งร่วมสมัย (Contemporary) และในเชิงประวัติศาสตร์ (Media Archaeology)


Moving Image and Time-based Media project

D(oi)ystopia

ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมมนุษย์กับธรรมชาติและการมุ่งสู่สภาวะอันไม่พึงประสงค์