Background Image

การบริโภคล้นจริงในกีฬาฟุตบอล

ชื่องานวิจัย/Research Title

มิติแห่งการบริโภคที่ล้นจริงในกีฬาฟุตบอล
Hyperrealty Sport Marketing

โดย

วรเทพ ด้วงพุก
Worathep Doungpook
540310279