Background Image

Lo(w)cal area

ชื่องานวิจัย/Research Title

การออกแบบสื่อเพื่อส่งเสริมการตลาดกรณีศึกษาหาบเร่-แผงลอยย่านหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และไนท์บาซาร์

โดย

ชลพรรษ ไชยวงศ์