Background Image

dig a little deeper

(THAI)

วิเคราะห์กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อต่อรองเชิงอำนาจของกลุ่มดนตรีนอกกระแสในไทย

โดย
นายภาณุพันธ์ ณ ลำพูน