Background Image

dig a little deeper

ชื่องานวิจัย/Research Title

วิเคราะห์กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อต่อรองเชิงอำนาจของกลุ่มดนตรีนอกกระแสในไทย

โดย
นายภาณุพันธ์ ณ ลำพูน