Background Image

New Media Space – World 3.0

ชื่องานวิจัย/Research Title

การวิเคราะห์โครงสร้างการทำงานและผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของสื่อยุคใหม่
Analysis of the struture and the impact on privacy of new media

โดย

นางสาวณัฐชยา ฝั่งชลจิตร
Miss Nutchaya Fungchonjit