Background Image

And Some Position

ชื่องานวิจัย/Research Title

มายาคติการปกครองของรัฐไทยในรูปแบบพุทธศาสนาผ่านแบบเรียนไทย
The myth of Thai State and Buddhism in the school book

โดย

เพราปานเดือน วิยาภรณ์