Background Image

bittersweet

ชื่องานวิจัย/Research Title

ภาพแทนของความรักว่าด้วย โรมานซ์, เรื่องเล่าของปัจเจกบุคคล, ความผูกพันใกล้ชิด และตัวตนใหม่
Representation of Love: Romance, Individual Narrative, Intimacy and Moderity-Self

โดย

กวินนาฏ หัวเขา
Kavinnat Huakhao