Background Image

Body Rose

ชื่องานวิจัย/Research Title

กระบวนการออกแบบชุดปรับสรีระสาวประเภทสองเพื่อการสร้างแบรนด์
The Process of Designing a Ladyboy for Create Brand

โดย

พรพระพาย แก้วหน่อ
Ponprapai Kaewnor