Background Image

Emotional Love

ชื่องานวิจัย/Research Title

กระบวนการสื่อสารทางการเมืองในยุคนิวมีเดียวาทกรรมและภาษาการเมืองในการเคลื่อนไหวทางการเมืองเมื่อปี พ.ศ. 2553-2557
Discourse and Political language in the political movement in Between 2010-2014

โดย

ณัฐญาภรณ์ เอกทัศน์
Natayaporn Ekatas