Background Image

Freedom in cage

ชื่องานวิจัย/Research Title

เวลาจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปรากฏการณ์ระดับชีวิตประจำวัน
Time from Technological Change in evreyday life

โดย

ณัฏฐ์ชญา ขจรภูวพงศ์
Natchaya Kajornphuwapong
540310282