Background Image

On Scene

ชื่องานวิจัย/Research Title

การศึกษาอิทธิพลของสื่อออนไลน์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการลอกเลียนแบบในชีวิตประจำวัน
Simulation in Everyday Life by Power of Social Network

โดย

วรงภัทร์ อนันต์ชัยพัทธนา
540310276