Background Image

The Culture of gay in Chiang Mai

ชื่องานวิจัย/Research Title

การสร้างอัตลักษณ์และกลยุทธ์การสื่อสารภาพลักษณ์ของชุมชนเกย์เชียงใหม่
The identity and communication strategy image of the gay community in Chiang Mai

โดย

วรฉัตร ยงพานิช
540310277