Background Image

The Risky Happiness

ชื่องานวิจัย/Research Title

การศึกษากลุ่มสังคมของผเู้ล่นกาชาปองระบบความเป็นไปได้ของการเสี่ยงโชค
A Study of Gashapon Player Community the Possibility of Risking

โดย

พิชเยศ ทนันชัย
Pitchayed Thananchai