ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ์

Post Image

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ์
สาขาวิชาสื่อ ศิลปะ และการออกแบบสื่อ
ที่ได้รับทุนวิจัย Harvard-Yenching Institute
ประเภท VISITING SCHOLARS PROGRAM ประจำปี 2019 – 2020
ทุนวิจัยมนุษยศาสตร์ – สังคมศาสตร์
ระยะเวลาทำวิจัย 10 เดือน ณ Harvard University และ/หรือ มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา