รางวัลแบบอย่างการเรียนรู้ 2018 โดยผศ.วีระพันธ์ จันทร์หอม

Post Image

รางวัลแบบอย่างเรียนรู้ 2018 โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระพันธ์ จันทร์หอม
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสื่อ ศิลปะ และการออกแบบสื่อ
จากโครงการนำร่องการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ภายใต้กระบวนวิชา 112300 ศิลปะและการออกแบบสารสนเทศ