รางวัลแบบอย่างการเรียนรู้ 2018 โดยผศ.วีระพันธ์ จันทร์หอม

Post Image

รางวัลแบบอย่างเรียนรู้ 2018 โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระพันธ์ จันทร์หอม
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสื่อ ศิลปะ และการออกแบบสื่อ
จากโครงการนำร่องการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ภายใต้กระบวนวิชา 112300 ศิลปะและการออกแบบสารสนเทศ

รางวัลแบบอย่างเรียนรู้ 2018 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระพันธ์ จันทร์หอม

รางวัลแบบอย่างเรียนรู้ 2018 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระพันธ์ จันทร์หอมอาจารย์ประจำสาขาวิชาสื่อ ศิลปะ และการออกแบบสื่อขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ด้วยนะคะ

Posted by Media Arts and Design on Tuesday, July 31, 2018