“Pellucid” นิทรรศสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ รูปแบบออนไลน์

Post Image

นิทรรศการศิลปะ Media Arts and Design Festival เป็นนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาและ คณาจารย์ จากสาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่จัดขึ้นเพื่อบอกเล่า และจุดประเด็นให้เกิดการตั้งคําถาม ที่ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนทางความคิดและนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทาง สังคม

ในปีนี้ Media Arts and Design Festival ปี 2021 ในหัวข้อ PELLUCID เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ถึง รูปแบบสิ่งที่กดทับและครอบคลุมมุมมองของเราเอาไว้ ผ่านแนวคิดแบบโครงสร้างนิยม (Structuralism) ไม่ว่าจะ เป็นอํานาจของรัฐ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ลําดับชนชั้นทางสังคม และอื่นๆ ที่ก่อร่างสร้างตัวขึ้นจากวาทกรรม กดทับ มุมมอง ปิดกั้นการมองเห็น อคติต่อสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏในสังคมแสดงผ่านมุมมองเชิงเปรียบเทียบลักษณะของ ธรรมชาติที่ก่อให้เห็นโครงสร้างที่ก่อตัวในทุกๆสิ่ง

ผู้ที่สนใจสามารถรับชมนิทรรศการได้ที่ http://pellucidmadsfest2021.com

โดยเริ่มเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป