Welcome MADs 2561

Post Image

สาขาวิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อได้เล็งเห็นความสำคัญต่อการปรับตัวด้านต่างๆของนักศึกษาใหม่นี้ จึงได้จัดโครงการ ”Welcome to MADs Culture” ขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการสานความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง รวมทั้งการจัดให้พบปะกับระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาใหม่ โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ สาขาวิชาสื่อ ศิลปะ และการออกแบบสื่อ

ในครั้งนี้ทางสาขาวิชาฯ ได้เชิญนักจิตวิทยาการปรึกษา คุณสหรัฐ เจตมโนรมย์ ที่ปรึกษาด้านการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาด้านการสร้างทีม และการพัฒนาตนผ่านการฝึกสติ มีพูดคุยแลกเปลี่ยนความเข้าใจ ตามหลักสูตร ทักษะชีวิตเพื่อความสำเร็จในมหาวิทยาลัย เพื่อเรียนรู้ความเกี่ยวเนื่องของพฤติกรรมและจิตใจ ของนักศึกษาของสาขาวิชาสื่อฯ