Rafael Lozano Hemmer

Anitha Thipthongdee | MY ACADEMICS PROJECTS | Master Programme | 2013

 Rafael Lozano Hemmer  :: Electronic Artist หนึ่งในศิลปินอินเตอร์แอ็คทีพที่มีผลงานด้านอินเตอร์ทีฟที่น่าสนใจมากมาย ทั้งเชิงแนวคิด และเชิงเทคนิค ซึ่งเขาเป็นศิลปินที่มีจุดเด่นในการสร้างสรรผลงานศิลปะด้วยวิธีการผสมผสาน หยิบใช้เทคโนโลยีอย่างครอบคลุม และมีกระบวนการผลิตที่มากกว่าหนึ่งองค์ประกอบขึ้นไป ทำให้เขามีชื่อเสียงในเรื่องของการใช้เทคโนโลยี และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และออนไลน์ โดยการผลิตงานอินเตอร์ทีฟนอกจากจะใช้เทคโฯโลยีที่ทันสมัยแล้ว เขายังคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสภาพแวกล้อม สังคม และวัฒนธรรม เพื่อการเชื่อมต่อ ติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วโลก

APPENDIXcreated by Z Axis IT Solution