E-magazine

Foreign Prostitutes

Pranchalee Intha | MY ACADEMICS PROJECTS | Master Programme | 2013

 

ประเทศไทยเป็นประเทศต้นทาง ปลายทาง และทางผ่าน สำหรับการค้าผู้ชาย ผู้หญิง และเด็กโดยเฉพาะเพื่อการบังคับใช้แรงงานและการบังคับค้าประเวณี  ประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้านต่างก็อพยพหนีความยากจนเข้ามาอยู่ในประเทศไทย ซึ่งแรงงานชาวพม่าซึ่งมีจำนวนมากที่สุดในกลุ่มแรงงานต่างด้าวในไทย เข้ามาหารายได้ในไทย เหยื่อค้ามนุษย์ที่พบในไทยส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่ถูกบังคับหรือล่อลวงมาเพื่อบังคับใช้แรงงานหรือแสวงประโยชน์ในธุรกิจทางเพศ ถูกข่มขู่ และถูกทำร้ายร่างกาย  แรงงานต่างด้าว ชนกลุ่มน้อย และบุคคลไร้สัญชาติในไทยมีความเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์มากกว่าคนไทย เนื่องจากฐานะทางการเงิน ระดับการศึกษา อุปสรรคด้านภาษา และการขาดความเข้าใจเรื่องสิทธิของตนเองภายใต้กฎหมายไทย เหยื่อจากการค้ามนุษย์เพื่อธุรกิจทางเพศและการบังคับค้าประเวณีส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงและเด็ก การท่องเที่ยวเพื่อซื้อบริการทางเพศเป็นปัญหาที่สำคัญในไทยมาเป็นเวลานาน

 

Thailand is a country of origin, destination and gateway for trade, especially for men, women and children for forced labor and forced prostitution. People were evacuated from neighboring countries to escape poverty into the country. Which has the largest number of Burmese workers in foreign workers in Thailand. To earn money in Thailand. Victims of trafficking are found in most Thai workers are being forced or tempted to forced labor or sexual exploitation in the business of intimidation and assaults. Migrant workers, ethnic minorities and stateless people in Thailand are at risk of becoming victims of trafficking rather than Thais. The financial status. Education. Language barriers. And lack of understanding of their rights under Thai law. Victims of trafficking for sex and forced prostitution, mostly women and children. Tourism is a major purchase of sexual services in Thailand for a long time.
 

ABSTRACT

 

ภาคเหนือตอนบนเป็นพื้นที่ต้นทาง ทางผ่านและเป็นปลายทางของการค้ามนุษย์ มีการแสวงประโยชน์จากบุคคลทั้งในพื้นที่และมีการส่งต่อไปยังภาคอื่นๆในประเทศรวมถึงส่งไปยังต่างประเทศด้วย ภาคเหนือมีพื้นที่ติดพรมแดนประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ พม่า ลาว และเป็นช่องทางการเดินทางจากจีนตอนไต้ผ่านประเทศพม่า ฉะนั้นในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาจึงมีการย้ายถิ่นของแรงงานอพยพ และเป็นช่องทางการลำเลียงเด็กและหญิงจากประเทศเพื่อนบ้านผ่านพื้นที่ภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง ตามบริเวณแนวชายแดนมีการย้ายถิ่นของชาวพม่า ชาวไทยใหญ่ และกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในประเทศไทย เพื่อเข้าไปทำงานในสถานที่ต่างๆ ในพื้นที่ชั้นในโดยเฉพาะเขตเมือง จังหวัดใหญ่ที่มีความเจริญ เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การคมนาคม การศึกษา เป็นแหล่งรองรับนักท่องเที่ยว เช่น จังหวัดเชียงใหม่ หรือจังหวัดใหญ่ที่อยู่ติดแนวชายแดน เช่น เชียงราย ตาก จึงกลายเป็นพื้นที่เป้าหมายของการนำบุคคลมาแสวงประโยชน์อย่างต่อเนื่อง

                ปัจจัยของการเข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์ มีทั้งปัจจัยผลักดันและปัจจัยที่ดึงดูด อันเนื่องมาจากนโยบายด้านการเมือง เศรษฐกิจ ภาวะสงครามของประเทศเพื่อนบ้าน และความเติบโตทางเศรษฐกิจก่อให้เกิดความต้องการแรงงานของประเทศไทย นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาถึงสภาพสังคมไทยปัจจุบันนับเป็นยุคของการแข่งขัน ทำให้ครอบครัวขาดความอบอุ่น  นอกจากนั้นเสรีภาพเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ที่เปิดกว้างของกลุ่มวัยรุ่นมีมากแต่กลับการขาดการดูแลในลักษณะที่เหมาะสมจากครอบครัว ขาดศีลธรรม วัฒนธรรมจริยธรรม และในแง่อุปสงค์พบว่าการที่กลุ่มผู้ซื้อยังมีความต้องการเด็กหรือหญิงเพื่อตอบสนองความต้องการ ส่วนหนึ่งเกิดจากความคิดค่านิยมที่ไม่เหมาะสมด้านเพศเช่นความต้องการใช้บริการทางเพศจากเด็ก ปัจจัยเหล่านี้ทำให้เกิดปัญหาการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่อง

                จากการดำเนินการด้านการรับแจ้งเหตุและให้ความช่วยเหลือของหน่วยประสานงานเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ภาคเหนือตอนบนประเทศไทย (TRAFCORD) โดยร่วมกับทีมสหวิชาชีพในแต่ละพื้นที่ปฏิบัติการ ในรอบปี 2552 จนถึงปัจจุบันพบว่าในพื้นที่ 9จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน และตาก พบว่าสถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทยยังคงมีอย่างต่อเนื่อง จากการดำเนินงานสำรวจและให้ความช่วยเหลือบุคคลที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และบุคคลที่เสี่ยงพบว่ามีสถานการณ์ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

 รูปแบบการแสวงประโยชน์จากการค้าประเวณี

การแสวงประโยชน์จากการค้าประเวณีในประเทศ

รูปแบบของการค้าประเวณีในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ สถานที่ขายบริการทางเพศ เช่น อาบ อบ นวด หรือสำนักค้าประเวณี ยังคงมีอยู่บ้าง แต่ไม่มาก ส่วนมากแอบแฝงในสถานบริการทั่วไปเช่น ร้านคาราโอเกะ บาร์เบียร์ ซุ้มขายเครื่องดื่มตามข้างทาง ร้านนวดแผนโบราน ร้านสปา มีข้อสังเกตุดังต่อไปนี้

·       การค้าประเวณีมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ วิธีการติดต่อซื้อขายบริการทางเพศมีการหลบหลีกมากขึ้น โดยเฉพาะช่วงที่มีการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ อาจเปลี่ยนจากการมีหญิงขายบริการซึ่งอยู่ในร้าน เป็นการเลือกผ่าน “เมนูผู้หญิง” หรือติดต่อผ่านเอเยนต์ ซึ่งจะติดต่อกับผู้ใช้บริการที่ไว้ใจกันได้และมีการจัดส่งหญิงบริการให้ตามจุดนัดพบ เช่น โรงแรม เกสเฮาส์ หรือบังกะโลต่างๆ  

·       เจ้าของสถานบริการพยายามหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจับกุมของเจ้าหน้าที่สถานบริการบางแห่งจะให้หญิงบริการติดต่อเสนอราคาและตกลงเงื่อนไขหรือรับเงินจากลูกค้าเอง หลังจากนั้นจึงค่อยนำเงินมาให้เจ้าของสถานบริการภายหลังเพื่อป้องกันตัวเองกรณีที่มีการจับกุม ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของสถานบริการและหญิงบริการมักเป็นความสัมพันธ์เชิงบวก มีการพึ่งพาช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างกัน ทำให้หญิงบริการรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณ เกิดความรู้สึกผิดเมื่อตนเองต้องให้การต่อเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดีเพื่อเอาผิดกับผู้กระทำ

·       การควบคุมอิสภาพในกรณีที่มีการล่อลวงหรือบังคับให้เด็กหรือผู้หญิงค้าประเวณี จะมีการควบคุมตัว และข่มขู่ในลักษณะต่างๆ ควบคุมตัวโดยการหักเงินหากผู้เสียหายไม่เชื่อฟัง ผูกมัดด้วยภาระหนี้สิน นอกจากนี้ผู้เสียหายส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจึงไม่กล้าหลบหนีหรือขอความช่วยเหลือจากคนทั่วไปหรือเจ้าหน้าที่เพราะเจ้าของร้านมักอ้างว่ารู้จักกับเจ้าหน้าที่หากใครคิดหนีมักจะไปไม่รอด จึงทำให้ผู้เสียหายหวาดกลัวและตกอยู่ในสภาวะจำยอม 

·       คนต่างชาติตั้งตัวเป็นเจ้าของสถานบริการในพื้นซึ่งติดแนวชายแดน เช่น อ.แม่สอด จ.ตาก มีการเปิดสถานค้าประเวณีเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้บริการซึ่งเป็นคนต่างด้าวโดยเฉพาะ โดยมีเอเยนต์ เจ้าของสถานบริการ ผู้ควบคุม คนรับส่งเด็กและหญิงเป็นชาวพม่าเปิดสถานค้าประเวณีโดยผิดกฎหมาย มีการล่อลวงเด็กหญิงอายุตั้งแต่ 14ปีขึ้นไปจากประเทศพม่าเข้ามาค้าประเวณี โดยกลุ่มลูกค้าส่วนมากเป็นแรงงานต่างด้าวในพื้นที่

·               ข้อพิจารณาแบ่งตามประเภทและลักษณะผู้เสียหาย

                ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในกรณีการค้าประเวณี ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กผู้หญิงชาวไทย อายุระหว่าง 14-18ปี ส่วนมากเป็นลักษณะเอเยนต์หรือนายหน้าเป็นผู้ชักชวนให้เด็กขายบริการทางเพศ โดยมีการชักจูง และข่มขู่ โดยใช้เงินหรือวัตถุสิ่งของเป็นสิ่งล่อใจ ในบางกรณีจะพัฒนาไปสู่การบังคับให้เด็กเป็นผู้ไปหาเด็กคนอื่นมาขายบริการทางเพศแทนตนเอง เมื่อได้เงินจะต้องนำไปให้แก่เอเยนต์ ซึ่งพบในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแพร่ ผู้ซื้อบริการคือบุคคลทั่วไป นักธุรกิจ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และเจ้าหน้าที่ในระดับท้องถิ่น

กรณีผู้เสียหายซึ่งเป็นคนต่างชาติ ส่วนมากมาจากประเทศพม่าเข้ามาทางอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เป็นชาวไทใหญ่ อาข่า มูเซอ ฯ ซึ่งเข้ามาทำงานในพื้นที่ภาคเหนือ โดยการชักชวนจากคนรู้จักในชุมชน โดยมี่ทั้งส่วนที่รู้ว่าต้องมาค้าประเวณีและถูกหลอกลวง โดยนายหน้าบอกว่าชวนมาทำงานร้านอาหาร จะมีรายได้ประมาณสามพันถึงสี่พันบาท เมื่อมาถึงปลายทางต้องทำงานเสริฟอาหารและเครื่องดื่ม และจะต้องขายบริการทางเพศด้วยจึงจะได้เงิน ปลายทางของการถูกนำไปค้าประเวณีคือ เชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ พะเยา กรุงเทพฯ อีกช่องทางหนึ่งคืออำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ส่วนมากเป็นชาวพม่าและชาวกะเหรี่ยง โดยถูกนายหน้าชักชวนให้ไปทำงานในอำเภอแม่สอด แต่ถูกพาไปค้าประเวณีในร้านอาหาร ร้านคาราโอเกะและจะต้องขายบริการทางเพศ

การค้าประเวณีและละเมิดทางเพศเด็กเร่ร่อน– เด็กเร่ร่อนโดยส่วนใหญ่ทั้งหญิงและชาย พบมากในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เด็กเร่ร่อนนับเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ง่ายต่อการถูกแสวงประโยชน์และการถูกล่วงเกินทางเพศ อีกทั้งยังเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ HIV จากการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ซื้อบริการโดยไม่มีการป้องกัน

 

 

Upper North region of origin. Through the end of trafficking. The exploitation of people in the area and are forwarded to other sectors in the country, including to foreign countries. Northern areas bordering neighboring countries, namely Myanmar, Laos, and is the official torch from China through Burma. Therefore, during the past several years has been the migration of migrant workers. And a channel for transporting women and children from neighboring countries through the northern areas continued. The border area is the migration of the Burmese people and ethnic groups in Thailand to go to work in various places. In the area, especially in urban areas. Major cities are growing. Is the economic center of transportation for tourists, such as Chiang Mai. The major cities such as Chiang Rai, Tak, the adjacent border areas have become the target of the party's continued exploitation.
 

Access to factors of human trafficking. The driving factor and the factors that attract. Due to the economic policies of the neighboring state of war. And economic growth, causing the demand for labor in Thailand. Moreover, considering the current state of Thai society is the era of competition. The lack of family warmth. Moreover, the sexual freedom of young people are much more open, but the lack of proper care in the family, lack of morals, ethics and culture. In terms of demand and that the buyers are required to meet the needs of children and women. One of the ideas, values, and sexual abuse, such as the demand for sexual services from children. These factors make the problem of human trafficking continues.
 

Of implementing the notification and coordination of assistance to combat human trafficking. Upper North of Thailand (TRAFCORD) by multidisciplinary teams in each area of ​​operations for the year 2552 to the present found in the area. Nine northern provinces of Chiang Mai, Chiang Rai, Phayao, Lamphun on Lampang, Phrae, Nan, Mae Hong Son and Tak was the problem of human trafficking in Thailand is still ongoing. Of the survey and to assist victims of trafficking in persons and the risk that the situation in the form below.
 Forms of exploitation of prostitution.
Exploitation of prostitution in the country.
 

The current form of prostitution has changed the situation. Place of prostitution, such as prostitution, massage parlors, or agencies. Remain largely hidden, but not so much in common, such as services. Karaoke bars, beer kiosks selling drinks by the wayside. We now do massage spa offers the following observations.
• Prostitution is a modified form. How to purchase sexual services has been more elusive. Especially during the monitoring of staff. May be changed from a prostitute in a store. Choose a password. "The woman" or through agents. The user interface, compatibility and trust services are delivered by women, provides a meeting point for hotel and guesthouse or bungalow.
 

• All services are trying to avoid detection by authorities arrested some of the women place a bid and accept the conditions or services received from customers. Then it proceeds to the owner of the facility to protect yourself if there is an arrest. The relationship between the owners and sex workers are positively correlated. Help support the dependency between them. You owe it to sex. Feel guilty when they need to allow authorities to prosecute the offender to think about.
 

• control of Israel in the event of fraud or child or forced prostitution of women. There will be detained. And threatened in different ways. Controlled by the amount of money if the victim does not obey. Bound by the obligation. In addition, victims in part by illegal immigration group that is not to escape or get help from the authorities or because the owner is often claimed that the staff know if you think he will not survive. The victim is in a state of panic and forced.
 

• Foreign-owned facility located in the adjacent border areas such as Mae Sot in Tak province are turning to prostitution to support each service user group which is alien to a facility owned by an agency supervisor. I pick up women and children into prostitution is illegal in Myanmar opened. Old girl has been tempted since. 14 years from Burma into prostitution. Customers, mostly by migrant workers in the area.
 

• consideration by the type and characteristics of the victim.                                     
Victims of trafficking in prostitution. Majority of Thai women aged between 14-18 years, most of the agent or broker to solicit children for sex. By persuasion and intimidation by the temptation of money or material goods. In some cases, be developed to force the child to other children who sell sex instead of their own. When funds are required to bring to the agency. It is found in Chiang Mai and Phrae. General business services buyers are foreign tourists. Officials at the local level.
 

If the victim is a foreigner. Most came from Burma in Mae Sai. Chiang Rai. Akha, Lahu and Shan people who work in the northern hemisphere. The solicitation of people in the community. There are two parts that need to prostitution and fraud. The commission said that I was running a restaurant. It had revenue of about three thousand to four thousand Baht When it comes to the destination must be served food and drinks. And will have sex with to get money. Prostitution is brought to the destination of Chiang Rai, Phayao, Chiang Mai, Bangkok and Mae Sot, Tak channel is mostly Burmese and Karen. The commission was persuaded to go to work in Mae Sot. I was taken to prostitution in the restaurant. Karaoke and have sex.
 

Prostitution and sexual abuse, street children -. The majority of street children by both women and men. Found in the city and borders with neighboring countries, including Chiang Mai, Chiang Rai and Mae Sot, Tak Province, a group of street children vulnerable to exploitation and are easier to be sexual harassment. It is also the risk of HIV infection from having sex with no protection offered by the buyer.

 

 

APPENDIXcreated by Z Axis IT Solution