Design Website(Group)

(kid)forkids

Tanarat Tanonwong | MY ACADEMICS PROJECTS | Master Programme | 2013

งานแสดงชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์จัดทำเว็บไซต์เพื่อเป็นช่องทางสำหรับเอื้อประโยชน์ให้กับเด็กที่ด้อยโอกาส ตัวแสดงงานจะเป็นการแสดงเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้น มีเป็นลักษณะการจัดนิทรรศการแนะนำเว็บไซต์ kidforkids ที่จัดทำขึ้น เพื่อช่วยเหลือเด็กยากไร้ โดยจะมีการอธิบายลักษณะการใช้งานและรูปแบบการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ชมงานเกิดความเข้าใจในการทำงานของเว็บไซต์และเชิญชวนให้มีผู้ร่วมงานบริจาคสิ่งของต่างๆ ภายใน บริเวณงานในส่วนจุดรับบริจาคที่จัดนิทรรศการอยู่ โดยรายได้ทั้งหมดทางคณะผู้จัดทำจะมอบให้กับมูลนิธี ช่วยเหลือเด็กต่อไป โดยในส่วนของเว็บไซต์ kidforkids จะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการกระจายข่าวสารเก็บ รวบรวมข้อมูลสำหรับรวบรวมสิ่งของบริจาคให้กับเด็กผู้ยากไร้ โดยทำหน้าที่เป็นตัวกลางรับบริจาคหรือเป็น ตัวกลางในการกระจาย ข้อมูลสื่อสารไปยังโลกภายนอก เพื่อสร้างความทัดเทียมในสังคมให้เป็นบรรทัดฐาน เดียวกัน และลดช่องว่าง เด็กธรรมดาและเด็กด้อยโอกาส เพื่อให้คุณภาพของชีวิตของเด็กด้อยโอกาสเหล่านั้น ดีขึ้น อีกทั้งยังมีการกระตุ้นให้เห็นว่ายังมีเด็กกลุ่มนี้กำลังรอรับขอบริจาคจากพวกท่านอยู่ ถึงแม้เป็นสิ่งของ เพียงน้อยนิด แต่หาก เรานำสิ่งของมารวมกันก็จะกลายเป็นสิ่งของจำนวนมากที่ทำให้เด็กเหล่านั้นมีความสุขได้

ABSTRACT

Kidforkids คือ องค์กรพัฒนาเอกชนทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม หลายๆด้านโดยเฉพาะเด็กผู้ยากไร้ จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็น สื่อกลาง ในการรับของบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อที่นำสิ่งของเหล่านั้นไปพัฒนาเด็กผู้ยากไร้ งานพัฒนาอาสาสมัครและการแบ่งปัน ทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว เครื่องอุปโภคบริโภค อาหารและยารักษาโรค เพื่อเพิ่มศักยภาพและช่วยเหลือในเรื่องการเรียนรู้ ตลอดจน การใช้ชีวิตของเด็กผู้ยากไร้ ตามสถานที่ทุรกันดารหรือตามพื้นที่ห่างไกล โดยมีพื้นที่ปฏิบัติงานบนสังคมออนไลน์

CHAPTER 01 แบบจำลองโครงการ

Kidforkids

Kidforkids คือ องค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม หลายๆด้านโดยเฉพาะเด็กผู้ยากไร้ ได้แก่ จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการรับของบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อที่นำสิ่งของเหล่านั้นไปพัฒนาเด็กผู้ยากไร้ งานพัฒนาอาสาสมัครและการแบ่งปันทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว เครื่องอุปโภคบริโภค อาหารและยารักษาโรค เพื่อเพิ่มศักยภาพและช่วยเหลือในเรื่องการเรียนรู้ตลอดจนการใช้ชีวิตของเด็กผู้ยากไร้ ตามสถานที่ทุรกันดารหรือตามพื้นที่ห่างไกล โดยมีพื้นที่ปฏิบัติงานทั้งบนสังคมออนไลน์ (internet) ซึ่งทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการกระจายข่าวสาร เก็บรวบรวมข้อมูล รวบรวมสิ่งของบริจาคให้กับเด็กผู้ยากไร้ โดยทำหน้าที่เป็นตัวกลางรับบริจาคหรือเป็นตัวกลางในการกระจายข้อมูลสื่อสารไปยังโลกภายนอก เพื่อสร้างความทัดเทียมในสังคมให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน 

จุดประสงค์ขององค์

  • เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่เด็กผู้ยากไร้
  • เพื่อให้เกิดความทัดเทียมกันระหว่างเด็กผู้ยากไร้กับเด็กปกติทั่วไป
  • เพื่อช่วยเหลือให้เด็กผู้ยากไร้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
  • ลดปัญหาสังคมที่เกิดจากการอบรมเลี้ยงดูที่ไม่ดีเท่าที่ควรและลดกลุ่มเด็กมีปัญหา

วิสัยทัศน์ขององค์กร คือ ศูนย์กลางการรับบริจาคสำหรับเด็ก เพื่อให้โอกาสแก่ผู้ยากไร้

ประวัติองค์กร

Kid for kids ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2540 โดย นายแพทย์วสันต์  สันติสกุล โดยมีวิสัยทัศน์ คือ ศูนย์กลางการรับบริจาคสำหรับเด็กเพื่อให้โอกาสแก่ผู้ยากไร้โดยท่านสร้างนักกิจกรรมด้วยกระบวนการอาสาสมัครเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมต่อกิจกรรมทางสังคม เนื่องจาก ปัญหาสังคมในปัจจุบันมีความซับซ้อนและมีปริมาณมากมายเกินกว่าคนเล็ก ๆ เพียงไม่กี่คนจะแบกรับไว้ได้ และปัญหาสังคมไม่มีทางหมดไป หากผู้คนส่วนใหญ่ไม่ร่วมกันรับรู้และแก้ไข การสร้างคนจึงเป็นต้นทางของการแก้ปัญหาสังคมเมื่อได้สร้างนักกิจกรรม นวัตกรรมทางสังคมขึ้นแล้ว การเปลี่ยนแปลงสังคมซึ่งเป็นเป้าหมายที่แท้จริงของการทำงาน  นักกิจกรรมที่ได้รับการปรับความคิดที่มุ่งมั่นในการแก้ปัญหาสังคมร่วมกัน ก็จะเป็นฟันเฟืองที่ขับเคลื่อนสังคมด้วยนวัตกรรมที่หมุนวงล้อของสังคมสู่การพัฒนาต่อไป   ท่านจึงให้ความสำคัญกับการรณรงค์และลงมือจัดการปัญหาต่างๆ ซึ่งแต่ละปัญหาที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อเนื่องกัน  เราจึงมองปัญหาแบบองค์รวม เพื่อที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆไปควบคู่กัน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือของการเข้าถึงและเผยแพร่แนวคิดในการดำเนินงานควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาสังคมต่อไป โดยนายแพทย์วสันต์ต้องการให้องค์กรนี้เป็นสื่อกลางในการรับของบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาเพื่อที่ทางองค์กรจะได้นำสิ่งของเหล่านั้นไปพัฒนาเด็กผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดารต่างๆโดยใช้สื่อกลางในการกระจายข่าวสารผ่านทาง internet ไปยังคนทั่วโลกเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นและยังเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงอีกมุมหนึ่งของสังคมว่ายังมีเด็กยากไร้ที่ต้องการความช่วยเหลือทั้งสิ่งของสาธารณูปโภคและอุปกรณ์การเรียนต่างๆที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นจากการเข้ามามีบทบาทขององค์กรนี้โดยผ่านสื่อกลางๆที่แพร่กระจายอยู่ในสังคมปัจจุบัน ดังนั้นองค์กรนี้จึงเป็นจุดสำคัญในการที่จะเป็นตัวกลางระหว่างผู้มีจิตศรัทธาและเด็กยากไร้เพื่อที่จะสานฝันให้เด็กยากไร้เหล่านั้นได้รับการศึกษาและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพื่อความทัดเทียมบนบรรทัดฐานทางสังคม เพราะเด็กยากไร้เหล่านั้นไม่สามารถที่จะเลือกเกิดในครอบครัวที่เพียบพร้อมทุกอย่างได้ดังนั้นเมื่อพวกเขาเกิดมาในสังคมที่ยากไร้และทุรกันดารพวกเขาจึงต้องดิ้นรนทุกวิถีทางเพื่อความอยู่รอดและรับโอกาสจากสังคมให้สามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคมและมีอนาคตที่สดใสต่อไป เช่นการได้รับความช่วยจากองค์กรนี้ถือว่าเป็นการต่อชีวิตให้เด็กเหล่านั้นได้มีโอกาสในสังคมมากขึ้นและเพื่อเป็นการพัฒนาให้ทันโลกปัจจุบัน นายแพทย์วสันต์ได้ใช่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการเรียนการสอนเด็กยากไร้เหล่านั้นมีความรู้โดยผ่านอาสาสมัครในการเรียนการสอนเพื่อเด็กเหล่านั้นจะได้มีความรู้ติดตัวและสามารถศึกษาต่อในโรงเรียนที่ได้รีบมาตรฐานการศึกษาเหมือนเด็กทั่วไปได้เพื่อเป็นการลดจุดด้อยของตัวเด็กเองและสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ  ในปัจจุบันองค์กรนี้ได้รับการยอมรับในสังคมมากขึ้นและได้รับรางวัลจากหน่วยงานระดับประเทศมากมายจนเป็นที่รู้จักทั่วโลกและนายแพทย์วสันต์กล่าวว่า “ เขาจะพัฒนาองค์กรนี้ให้ดียิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่และพัฒนาเด็กยากไร้ให้มีความรู้ความสามารถเพื่อที่พวกเขาจะนำความรู้เหล่านั้นไปประกอบอาชีพและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยผ่านทีมอาสาสมัครที่ทำงานกันอย่างหนักในการพัฒนาเด็กยากไร้ให้มีคุณภาพที่ดีต่อไป”

ลักษณะการดำเนินงาน

            เนื่องจากเราเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กผู้ยากไร้ ซึ่งจะไม่มีงบประมาณที่จะจัดจ้างเจ้าหน้าที่ประจำองค์กรมากนัก ลักษณะการดำเนินงานจึงเป็นลักษณะจิตอาสา ซึ่งจะมีการร่วมกลุ่มในลักษณะเฉพาะกิจเพื่อไปทำกิจกรรมตามสถานที่ต่างๆ โดยไม่จำกัดอายุเพศการศึกษาขอมีเพียงจิตอาสาที่จะเข้ามาช่วยเหลือ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกแต่อย่างใด ส่วนในเรื่องของบริจาคนั้นสามารถบริจาคกับทางเว็บไซต์โดยตรงหรืออาจจะบริจาคผ่านการโอนเงินทางธนาคาร ซึ่งเงินที่บริจาคเข้ามาทุกบาทสามารถตรวจสอบได้ว่าเรานำเงินไปใช้จ่ายส่วนไหนอย่างไร ซึ่งจากเจ้าของเงินต้องการบริจาคในส่วนไหนทางทีมงานก็จะจัดสรรเป็นไปยังส่วนนั้นตามความต้องการของผู้บริจาค ซึ่งรายละเอียดนั้นสามารถติดตามได้ในเว็บไซต์ของเราซึ่งจะบอกรายเอียดการรับบริจาคได้อย่างชัดเจน จากนั้นเมื่อเราได้รับของบริจาคตามจำนวนของโครงการแล้วเราก็จะไปจัดกิจกรรมยังที่ระบุไว้ในโครงการจากนั้นก็จะมีการอัพเดทผลการดำเนินงานทุกครั้งที่มีการจัดโครงการแล้วเสร็จ

โลโก้องค์กร

 

kid ตัวแรกเป็นภาษาคาราโอแกะ อ่านว่า คิด โดยมีความหมายตรงตัว หมายถึง การคิด ดังที่มากาเรต ดับบลิว แมทลิน (Matlin ) กล่าวไว้ว่า การคิดเป็นกิจกรรมทางสมอง เป็นกระบวนการทางปัญญา ซึ่งประกอบด้วย การสัมผัส การรับรู้ การรวบรวม การจำ การรื้อฟื้นข้อมูลเก่าหรือประสบการณ์ โดยที่บุคคลนำข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เก็บไว้เป็นระบบ การคิดเป็นการจัดรูปแบบของข้อมูลข่าวสารใหม่กับข้อมูลเก่า ผลจากการจัดสามารถแสดงออกมาภายนอกให้ผู้อื่นรับรู้ได้

            for ตัวที่สองมาภาษาศัพท์ภาษาอังกฤษ แปลว่า สำหรับ, เพื่อ โดยมีความหมายตรงตัวในภาษาไทย

            kids ตัวสุดท้ายหมายถึง เด็กหลายๆคน

            หากนำความหมายของทั้งสามมารวมกัน ก็จะผสมผสานกลายเป็น การคิดสำหรับเด็ก ซึ่งเด็กในที่นี้หมายถึงเด็กผู้ด้อยโอกาสในด้านต่างๆ ที่องค์กรเราจะเข้าไปเป็นส่วนเติมเต็มให้กับชีวตเด็กเหล่านั้น

 

ภาพลักษณ์โรงงาน

 

 

โกดังเก็บของกว้างขวางพร้อมใช้งาน โดยมีรายละเอียดพื้นที่ดังต่อไปนี้

พื้นที่ใช้งานจริงทั้งหมด คือ โรงงาน 1 ชั้น, สำนักงาน 2 ชั้น ดังรูป
ขนาดพื้นที่ทั้งหมด 1,120 ต.ร.ม./ 280 ต.ร.วา (กว้าง 32 เมตร ยาว 35 เมตร)

 

ชั้น 1 เป็นโรงงานและสำนักงาน

- ขนาดโรงงาน 725 ต.ร.ม. (25 ม. x 29 ม.)

- โดยเป็นสำนักงาน 98 ต.ร.ม. (14 ม. x 7 ม.)

ชั้น 2 เป็นสำนักงาน
- ขนาดสำนักงาน 98 ต.ร.ม. (14 ม. x 7 ม.)

 

สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน

- ประปา ขนาด 3/4 นิ้ว (ท่อประปา 6 หุล),
- ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมแปร์ 3 เฟส 4 สาย
- โทรศัพท์ 4 หมายเลข
- เข้าออกสะดวก (ถนนหน้าโรงงานกว้างถึง 8 เมตร)
- การคมนาคมสะดวก (ใกล้วงแหวนรอบนอกสายตะวันออก)
- แหล่งอุปโภคปริโภคพร้อมมูล (ใกล้ Big C , ใกล้ธนาคาร)
- หาลูกค้าหรือผู้จัดจำหน่ายง่าย(ใกล้นิคมอุตสาหกรรม)
- โรงงานสามารถขออนุญาตประกอบอุตสาหกรรมที่ไม่ขัดต่อ พ.ร.บ.

 

ระบบขนส่ง

รถบรรทุก

ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ที่อยู่ 1088 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โดยการบริการจัดหารถบรรทุกเคลื่อนย้ายสิ่งของ โดยทางบริษัทจะมีการจัดส่งพนักงานขับรถและรถบรรทุกสิ่งของตามความเหมาะสม หากมีสิ่งของขนาดใหญ่ ทางบริษัทก็จะจัดรถบรรทุกขนาดใหญ่ไว้เพื่อรับลงสิ่งของไปส่งตามสถานที่จัดงานหรือรับส่งจากที่หนึ่งไปยังโกดังเก็บของ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด เพียงแจ้งความประสงค์มายังบริษัทและไม่มีข้อผูกมัดใดๆในการจัดส่ง

ผู้สนับสนุกองค์กรหลักอย่างเป็นทางการ

 

สนับสนุนเรื่องการขนส่งสิ่งของบริจาคที่มีขนาดใหญ่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

 

 

 

 

 

 

APPENDIXcreated by Z Axis IT Solution