Digital Photography

Akkaphon Promwan | MY ACADEMICS PROJECTS | Master Programme | 2013

คนชายขอบถูกกีดกันถูกแรงต้านจากสังคม และทำเสมือนราวกับว่าพวกเขานั้นไม่มีตัวคนทั้งๆ ที่คนชายขอบก็เป็นส่วนหนึ่งในสังคม ภาพนี้เปรียบเปรยการกระทำของพวกเราเองว่าพวกเรากีดกันคนชายขอบให้ออกไปอยู่นอกสังคม

APPENDIXcreated by Z Axis IT Solution