Interactive media and net

Let's ride

Paphanan Nuikhram | MY ACADEMICS PROJECTS | Master Programme | 2013

Sensor Interactive

ABSTRACT

 

 Let's ride เป็นผลงาน Interactive มีที่มาจากแนวคิด Hyperreality ภาพแทนความจริงของโลก สิ่งที่ถูกจำลองมาจากเค้าโครงของความเป็นจริงที่ประกอบด้วยจินตนาการและแนวคิด ในปัจจบันโลกเสมือนพบมากในรูปแบบของเกมส์ ละคร ชุมชนออนไลน์ เป็นพื้นที่ชุมชนแบบ 3 มิติ ที่ถูกเรียกกันว่า Cyber Space โดยมีการเชื่อมโยงผ่านระบบครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อให้ผู้เล่นหรือผู้ชมที่อยู่ในชุมชนโลกออนไลน์ได้สัมผัสแม้จะอยู่ในมุมไหนของโลกก็ตาม โดยจะเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับตัวมนุษย์และคอมพิวเตอร์ อิทธิพลของ Virtual World ส่งผลให้เด็กและเยาวชน และผู้ใหญ่เอง เกิดความหลงใหลในโลกที่ไร้กฎเกณฑ์ ปราศจากขนบ อิสระที่จะแสดงออกทางอัตลักษณ์ หรือใช้ชีวิตในแบบที่โลกความเป็นจริงไม่สามารถทำได้ นั่นทำให้จำนวนผู้เข้าไปในโลกแห่งนี้ทวีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ โลกเสมือนจริง 3 มิติหรือโลกเสมือนจริงออนไลน์ ปัจจุบันมีตัวอย่างให้พวกเราได้เห็นกันหลายรูปแบบ เช่น เครือข่ายสังคม ในระดับคามเข้าใจของมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ เราต้องการ      

     จะเข้าใจการโต้ตอบของกลุ่มต่างๆ โดยตอบสนองพฤติกรรมความต้องการของมนุษย์ผ่านเครื่องมือและการออกแบบที่เป็นมิตรกับผู้ใช้งานเช่นคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าจอ คีบอร์ดและเมาส์ อุปกรณ์ที่ตอบสนองการใช้งานที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ ที่รวมความสะดวกและเข้าใจง่าย เพื่อเข้าถึงระบบการใช้งาน เทคโนโลยีพัฒนาสิ่งต่างๆให้มนุษย์มีความคาดหวังเพื่อให้ก้าวสู่สิ่งใดสิ่งหนึ่งได้สะดวกสบายเหมือนกันเครื่องอำนวยความสะดวก เช่นเดียวกันกับประสบการณ์ภาพ ภาพที่เป็นมิติเดียวหรือสองมิติกลายเป็นเรื่องล้าหลังสำหรับมนุษย์ร่วมสมัย การสร้างประสบการณ์การเดินทางแม้ตัวเราจะอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ในที่มุมใดก็ตามแต่สามารถข้ามโลกผ่านสัญญาณเครือข่ายออนไลน์เพื่อเข้าชมและใช้ประสบการณ์กับอีกสถานที่หนึ่งได้Virtual ที่สมจริงมากขึ้นและสิ่งที่พัฒนาไปควบคู่กันคือ Reality ความสมจริงตามเวลาที่เกิดขึ้น พฤติกรรมโดยธรรมชาติของมนุษย์คือสัตว์ที่อยากรู้อยากเห็น สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งใหม่ได้ง่าย การสร้างประสบการณ์ง่ายๆย่อมตอบสนองความต้องการที่มีอยู่นี้ของมนุษย์

APPENDIXcreated by Z Axis IT Solution