Experiment C

Graphic Design

Anitha Thipthongdee | MY ACADEMICS PROJECTS | Master Programme | 2013

ภายใต้หัวข้อการศึกษา เรื่อง ชายขอบ ในกระบวนวิชา Graphic Design  จึงมุ่งหน้าสู่ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทางกว่า 80  กิโลเมตร เพื่อเข้าไปศึกษาวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ศิลปะ และวัฒนธรรม ของกลุ่มชนเผ่า ดาราอัง ว่าพวกเขามีวิถีการดำเนินชีวิตที่แตกต่างไปจากเราอย่างไร? และมีความเป็นชายขอบอย่างไร? 

APPENDIXcreated by Z Axis IT Solution