Experimental Project - Graphic Design

Experimental Project - Graphic Design

Khomsun Chaiwong | MY ACADEMICS PROJECTS | Master Programme | 2013

เทคนิค QR Code + PHP + HTML + CSS + AJAX + JQERY

ABSTRACT

การสื่อสารถือเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทุกคน การสื่อสารจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีผู้พูดและผู้ฟัง เมื่อผู้ฟังนั้นได้รับสารที่ตัวเองสนใจก็จะมีการสื่อสารกลับไปยังผู้พูดด้วย ทำให้เกิดการสร้างสรรค์นำคำหลายๆคำมารวมกันเป็นประโยค และถ้ามีความคล้องจองกันเกิดขึ้นประโยคเหล่านั้นก็จะกลายเป็นกลอน ถ้ารวมหลายๆประโยคเข้าด้วยกันก็จะกลายเป็นบทกลอนในที่สุด จากพฤติกรรมมนุษย์ที่มักมีแรงจูงใจกับสิ่งที่ตัวเองสนใจ ความรู้สึกต้องการ หรือขาดอะไรบางอย่าง และมักจะช่วยต่อเติมคำพูดหรือประโยคต่างๆให้สมบูรณ์ ทำให้เกิดเว็บไซต์ Live Poetry ซึ่งเป็นการต่อบทกลอนในรูปแบบของ QR CODE ที่มนุษย์ไม่สามารถแปล Code ได้ด้วยการอ่านหรือฟัง ทำให้เกิดความซับซ้อนและอยากรู้อยากเห็นมากขึ้น

APPENDIXcreated by Z Axis IT Solution