Internet Identity theft problems and Solutions in Thailand

การโจรกรรมข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตและแนวทางการแก้ไขปัญหาในประเทศไทย

Geerati Gusawadee | Indepentdent Study | Master Programme | 2013

 

ปัจจุบันเทคโนโลยีได้พัฒนาอย่างก้าวกระโดด ได้พัฒนาทั้งทางด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิค และระบบการสื่อสาร ที่ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวพันกับการใช้ชีวิตประจำวันของผ้คูนในสังคมโลกอย่างมาก เพื่อที่จะสนับสนุนการสื่อสาร ธุรกิจ การหาข้อมลูข่าวสารและความสะดวกสบาย และในการทำธุรกรรมต่างๆ เหล่านี้บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้นย่อมต้องใช้ข้อมูลส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ วัน เดือน ปีเกิด อีเมล เลขบัญชีธนาคาร หรือแม้กระทั่ง เลขบัตรเครดิตเพื่อที่จะสำเร็จธุรกรรมต่างๆ เหล่านั้น ซึ่งข้อมลูเหล่านี้ก็จะเป็นข้อมลูอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ต
 
การโจรกรรมข้อมลูส่วนตัวบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต นั้นไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ก็ยังมีอยู่และเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ และนอกจากจะเพื่อหาผลประโยชน์จากผ้ตูกเป็นเหยื่อทางด้านทรัพย์สินแล้ว ในบางกรณียังทำให้เกิดความเสียหายในด้านภาพลักษณ์ รวมไปถึงการใช้ข้อมูลของผู้อื่นไปกระทำการผิดกฎหมาย ซึ่งทำให้เกิดความเดือดร้อนอีกด้วย เช่นการ เขียนข้อความหมิ่นพระบรมเดชานุภาพบน social network ด้วย account ของผู้อื่น ทำให้ถูกดำเนินคดี เป็นต้น
เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นอย่างมากก็ไม่ได้มีเพียงแค่ผลดีกับการใช้ชีวิตของมนษุย์ยุคปัจจุบัน ในความสะดวกสะบายที่เพิ่มขึ้นมานั้นก็มีความเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อของพวกมิจฉาชีพที่ได้พัฒนาการขึ้นพร้อมกับเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเช่นเดียวกัน ซึ่งเมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้ามากขึ้นอาชญากรรมที่เกิดขึ้นก็ได้พัฒนาความซับซ้อนมากขึ้นตามไปด้วย ทำให้มีกฎหมายและมาตรการทั้งด้านการป้องกัน และบทลงโทษ เพื่อจะลดปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่กลายเป็นช่องทางในการก่ออาชญากรรม ถึงแม้ว่าในหลายประเทศทั่วโลกได้มีกฎหมายเพื่อป้องปรามการก่ออาชญากรรมคอมพิวเตอร์แต่ก็ไม่ได้ทำให้ปัญหาอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ลดลง แต่กลับขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องในภาพรวม และยังคงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงในประเทศไทยเองด้วย
 
งานวิจัยนี้มุ่งเน้นเพื่อศึกษาสภาพปัญหาสถานการณ์การก่ออาชญากรรมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในปัจจุบันเกี่ยวกับเรื่องการโจรกรรมข้อมลูส่วนตีงทั้งในสภานการณ์ภาพรวม และสถานการณ์ในบริบทของประเทศไทย เพื่อมองลึกลงไปสาเหตุของปัญหา และเสนอแนวทางการแก้ไขในระยะยาวเพื่อยับยั้งปัญหาการโจรกรรมข้อมูลที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากในปัจจุบัน เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ตอ่ผู้ใช้งานเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต และลดหรือยับยั้งความเสียหายที่ะเกิดขึ้นทั้งต่อตัวบุคคล หรือองค์กรที่ใช้งาน โดยเป็นการศึกษาเชิงพรรณา จากแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์ข้อมลูที่ได้รับจากการสัมพาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการโจรกรรมข้อมลูสว่นตัว ทั้ง บคุลากรจากหนว่ยงานที่รับผิดชอบปัญหาอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ผู้เสียหาย นักกฎหมาย นักวิชาการ รวมไปถึงผู้ที่เคยกระทำผิด


created by Z Axis IT Solution