Appleism

Appleism

Khomsun Chaiwong | MY LAB PROJECTS | Master Programme | 2013

ในการจัดแสดงงานได้นำเทคนิคการจัดองค์ประกอบภาพจากคำซึ่งเป็นคำที่เกี่ยวข้องกับบริษัทแอบเปิ้ลทั้งดีและไม่ดี โดยคำพวกนี้เก็บมาจาก Tag ในระบบ Twitter ซึ่งเป็น Social Media ชนิดหนึ่งที่นิยมกันทั่วโลก โดยภาพดีนั้นใช้ภาพ Hand of God ซึ่งหมายถึงการเกิดของมนุษย์ซึ่งเป็นส่วนดีต่อมนุษย์ และภาพที่เกิดจากคำไม่ดีนั้นใช้ภาพแทนเป็น Snow White ซึ่งในเรื่องนั้นสโนไวท์ได้กินแอบเปิ้ลที่มีพิษเข้าไปทำให้เธอได้กลายเป็นเจ้าหญิงนิทรา และยังมีการจัดแสดงข้อมูลผ่านการจัดวางหน้า Interface ที่บริษัทแอบเปิ้ลได้วิจัยมาแล้วนั้น เป็นไอคอนขนาดใหญ่ภายในมีข้อมูล ภาพ ซึ่งแบ่งกันอยู่ระหว่างข่าวที่ดีต่อผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของแอบเปิ้ล และข่าวที่ส่งผลเสียอย่างเช่นการกดขี่แรงงานในจีน การผูกขาดกับผู้ให้บริการโทรศัพท์ต่างๆ

ABSTRACT

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นผลของวิวัฒนาการของเทคโนโลยีเริ่มจากมนุษย์สมัยโบราณนั้นได้พยายามสร้างเครื่องมือที่นำมาใช้ในการคำนวนตัวเลข โดยใช้สิ่งรอบตัวมาประดิษฐ์ไม่ว่าจะเป็น ไม้ หิน แม้กระทั่งการขีดผนังถํ้าเพื่อนับค่า ซึ่งในยุคนั้นก็ได้เกิดลูกคิด เป็นเครื่องคำนวณที่เราได้รู้จักกันถึงปัจจุบันและยังมีการใช้ในกลุ่มพ่อค้าคนจีนอยู่บ้าง การปฎิวัติเทคโนโลยีครั้งใหญ่นั้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมของมนุษย์อย่างมาก เนื่องจากเทคโนโลยีนั้นเข้ามาเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม ซึ่งการปฎิวัติเทคโนโลยีเกิดขึ้นครั้งแรกในการปฎิวัติเกษตรกรรม ต่อมาได้มีการปฎิวัติอุตสาหกรรมขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 19 เริ่มจากประเทศมหาอำนาจอย่างอังกฤษในปี 1780 และแพร่ขยายไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกโดยใช้เวลาประมาณ 200 ปี สิ่งที่มนุษย์เราพยายามเปลี่ยนแปลงในยุคนี้คือการเปลี่ยนการใช้แรงงานคนและสัตว์มาเป็นเครื่องจักรแทน แต่ยุคนี้ก็ยังไม่เกิดระบบคอมพิวเตอร์ยังเป็นเพียงการผลิตเครื่องจักรเพื่อลดการใช้แรงงานจากคนและสัตว์อย่างเดียว ต่อมาในประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกาตอนปลายสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้มีการพยายามผลิตคอมพิวเตอร์ที่สามารถประมวลผลข้อมูลข่าวสาร และทำงานแทนสมองมนุษย์ คอมพิวเตอร์เครื่องแรกนั้นถูกผลิตมาเพื่อกองทัพในการใช้คำนวนค่าต่างๆ อย่างเช่นค่าการยิงปืนใหญ่ให้แม่นยำมากขึ้น ทั้งนี้ระบบคอมพิวเตอร์ยังสามารถคำนวนได้เร็วกว่าแม่นยำกว่าสมองมนุษย์หลายเท่า หลังจากนั้นคอมพิวเตอร์ก็ถูกพัฒนาเป็นเครื่องที่มีขนาดเล็กลงและสะดวกขึ้นและถูกใช้หน่วยงานสถิติของสหรัฐเพื่อสำรวจสำมะโนประชากรเป็นครั้งแรก

User Interface เป็นสิ่งที่อยู่กับมนุษย์เรามาอย่างยาวนานแล้วแต่คนเรานั้นไม่รู้ตัว User Interface มีอยู่สองประเภทคือ การรับเข้า (Input) และ แสดงผลออก (Output) ซึ่งในยุคปฎิวัติอุตสาหกรรมนั้น เครื่องจักรส่วนใหญ่จะมีแค่ส่วนรับเข้าเท่านั้น เพื่อรับคำสั่งจากมนุษย์และทำงานแทนมนุษย์แต่ในยุคปลายๆสงครามโลกครั้งที่สอง ได้มีการผลิตคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวนก็ได้เกิดส่วนที่เรียกว่า ส่วนแสดงผล ด้วยเราทำการป้อนตัวเลขที่ต้องการคำนวณเข้าไปแล้วก็ได้ผลลัพท์ออกมาจากส่วนแสดงผล หลังจากนั้นการพัฒนาส่วนแสดงผลก็มีการพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากเป็นส่วนที่สำคัญในการที่มนุษย์เราจะสามารถอ่านหรือติดต่อกับอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆได้ และได้มีการพัฒนา User Interface กลายเป็น Graphic User Interface ในประมาณทศวรรษที่ 60 ซึ่งเป็นช่วงที่มีความตึงเครียดเรื่องสงครามระหว่างประเทศโลกเสรีและคอมมิวนิสต์ สหรัฐอเมริกาจึงได้พัฒนาระบบเตือนภัยทางอากาศเพื่อความปลอดภัยของประเทศโลเสรี จึงได้เกิดระบบแซจ (Semi Automatic Ground Environment, SAGE) ซึ่งระบบแซจจะรายงานผลออกทางจอภาพซึ่งเป็นปฎิสัมพันธ์ครั้งแรกระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ผ่านจอภาพ และได้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาระบบ Graphic User Interface ต่อมาด้วย

ยุค Graphic User Interface เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งแรกนั้นเกิดขึ้นในปี 1990 เมื่อบริษัท Microsoft ได้พัฒนาระบบปฎิบัติการสำหรับคอมพิวเตอร์ในชื่อ Windows 3.11 ขึ้นซึ่งใช้ระบบ Graphic User Interface แทนระบบหน้าจอขาวและดำของระบบ DOS จึงทำให้ยุคนั้นเกิดความนิยมในการหาซื้อ Microcomputer มาใช้ตามบ้านเรือนมากขึ้น ต่อมาในปี 1995 บริษัท Microsoft ได้พัฒนาระบบปฎิบัติการอีกครั้งโดยใช้ชื่อว่า Windows 95 ซึ่งมีการออกแบบ Graphic User Interface ให้มีความสวยงานและเข้าใจง่ายต่อมนุษย์เรามากขึ้นและยังได้ติดตั้งระบบเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ระหว่างเครื่องที่เรียกว่า Peer to Peer มาอีกด้วย ทำให้มนุษย์เราสามารถติดต่อสื่อสารกันเบื้องต้นได้แล้ว อีก 3 ปีต่อมา Windows 98 ก็ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยยังใช้ Graphic User Interface แบบสวยงามเหมือนเดิมแต่เพิ่มให้ระบบปฎิบัติการนั้นฉลาดและทำงานอัตโนมัติมากขึ้น ซึ่งในเวอร์ชั้นนี้เองได้เกิด Internet Experlor ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนให้ผู้คนนั้นได้เข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตได้ง่ายมากขึ้น แล้วยังมีการพัฒนาอีกหลายครั้งได้มีการนำมัลติมีเดียเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในระบบปฎิบัติการในเวอร์ชั่น 2000 และเวอร์ชั่นที่สำคัญมากคือ Windows XP ซึ่งย่อมาจาก Experience ซึ่งได้ออกแบบ Graphic User Interface จากผลตอบรับของมนุษย์และการวิจัยเกี่ยวกับ User Interface ต่างๆทำให้เวอร์ชั่นนี้สามารถต่อสนองกับความต้องการของมนุษย์ได้มากกว่าเวอร์ชั่นก่อนๆ

ในอดีตนั้นเราใช้เทคโนโลยีในการทำงานแทนแรงงานคนหรือสมองคน ส่วนมากจะใช้ในหน่วยงานของรัฐและการทหารซะส่วนใหญ่เนื่องจากระบบคอมพิวเตอร์นั้นยังมีราคาแพงมาก แต่ในยุคนั้นเราก็เห็นแล้วว่าคอมพิวเตอร์มันสามารถอำนวยความสะดวกสบายเราได้หลากหลายทาง ซึ่งตามพื้นฐานของมนุษย์เรานั้นก็ชอบความสะดวกสบายอยู่แล้วจึงได้มีการพยายามพัฒนาคอมพิวเตอร์ที่มีราคาถูกลงและผู้คนสามารถหาซื้อมาใช้ตามบ้านหรือครัวเรือนได้ ซึ่งถ้าจะเปรียบนั้นยุคนั้นคอมพิวเตอร์ก็เหมือนเป็นคนคนหนึ่งที่คนเรารู้จัก เราจะไปคอมพิวเตอร์ในยามที่เราต้องการจะทำงาน แต่ต่อมาจากการพัฒนาของระบบเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีถูกพัฒนาให้มีการเชื่อมต่อกันทั้งโลก มีระบบอินเตอร์เน็ตผู้คนเริ่มติดอยู่กับเทคโนโลยีทุกบ้านนั้นจำเป็นต้องมีระบบคอมพิวเตอร์ใช้งานเพื่อใช้ติดต่อกับผู้อื่นไม่ว่าจะอยู่ไกลหรือไกล จากที่คอมพิวเตอร์เป็นเพียงเพื่อนที่รู้จักก็ถูกพัฒนามาเป็นเพื่อนกับคน คนเราติดอยู่กับความสะดวกสบาย การติดต่อสื่อสารที่ไร้เขตแดน

APPENDIXcreated by Z Axis IT Solution