App Universe

Khomsun Chaiwong | MY LAB PROJECTS | Master Programme | 2013

งานจัดทำออกมาเป็น Inforgraphic ซึ่งเสนอข้อมูลในด้านต่างๆ ดังนี้
กลยุทธ์การออกแบบ แสดงความรู้สึกสามสิ่งที่ผู้บริโภครับรู้ได้จากตราสินค้าแอบเปิ้ล คือ 1. การออกแบบและวิศวกรรม 2. แข็งแรงและสามารถควบคุมได้ 3. เป็นมิตรกับผู้ใช้และใช้งานง่าย
รวมทั้ง 5 หลักการที่บริษัทแอบเปิ้ลใช้ออกแบบสินค้าและบริการ คือ 1. ความสวยงามจากภายใน แอบเปิ้ลใส่ใจในการออกแบบทั้งภายในและภายนอก 2. รู้ใจผู้บริโภค การออกแบบต้องสามารถตอบความต้องการของผู้ใช้ได้ทุกคน 3. แอบเปิ้ลเข้าใจเรื่องประสบการณ์ในการทดลองสินค้า จึงจัดทำร้านจำหน่ายให้มีสินค้าให้ทดลองเล่น 4. รู้จักลำดับความสำคัญ แอบเปิ้ลเก่งในเรื่องลำดับความสำคัญว่าสิ่งไหนที่ควรได้การออกแบบมากที่สุด อันไหนควรออกแบบแต่น้อย 5. สินค้าและบริการของแอบเปิ้ลจะอยู่บนพื้นฐานของความเรียบง่าย ไม่ยุ่งยาก

ด้านเศษฐกิจ แสดงข้อมูลราคาหุ้นของบริษัทแอบเปิ้ลโดยได้โยงกับสินค้าของแอบเปิ้ลเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงเมื่อสินคาใดถูกออกแบบและผลิตออกมาจำหน่าย แสดงถึงพลังของกลยุทธ์การออกแบบและความภักดีต่อตราสินค้าของผู้บริโภคอีกด้วย ทั้งนี้ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับส่วนแบ่งการตลาดของสินค้าแอบเปิ้ล เช่น iPad ที่มีส่วนแบ่งการตลาด 68% และ Tablet อื่นๆ 32%, Mac เติบโต 15% ในส่วนของ PC นั้นเติบโตเพียง 2%

ด้านสังคม ซึ่งเป็นตัวเลขแสดงถึงความภักดีต่อตราสินค้าแอบเปิ้ล ซึ่งได้นำเสนอตัวเลขผู้บริโภคที่เข้าชมร้าน Apple Store ทั่วโลก โดยมีผู้เข้าชม 1 ล้านต่อวัน และมีผู้สมัคร iTunes Account ซึ่งเป็น Account ของผู้ใช้จำนานถึง 435 ล้านทั้งนี้ 435 ล้านนี้มีการซื้อแอพพลิเคชั่นแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง และยังแสดงเบื้องหลังการผลิตสินค้าของแอบเปิ้ล อย่างเช่น iPhone ซึ่งให้บริษัทจีนเป็นผู้ผลิตโดนเบื้องหลังของการผลิตนั้นมีการใช้แรงงานผิดกฎหมาย และแสดงตัวเลขรายได้ ซึ่งผู้ผลิตอย่างจีนนั้นได้รายได้เพียง 20% ในส่วนของ Apple เองได้ถึง 80% และ iPhone นี้ยังมีราคาจำหน่ายที่แพงมากทำให้ต้องการลักลอบนำเข้า iPhone ที่ผิดกฎหมายเข้าจีนอีกด้วย

Color Tone : ดำ ขาว แดง เป็นสีที่ตราสินค้าแอบเปิ้ลได้เลือกใช้ โดยสีหลักก็คือ สีดำและขาว ส่วนสีแดงตราสินค้าแอบเปิ้ลจะใช้ตามเทศกาลสำคัญต่างๆ

Grid : ในการจัดทำ inforgraphic นั้นได้เลือกใช้ grid ตามการเดินทางของดาวเทียม ซึ่งเป็นไปตามชื่องาน Appuniverse

ABSTRACT

ในปัจจุบันการออกแบบตราสินค้าถือเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้บริษัทต่างๆประสบความสำเร็จ บริษัทยักษ์ใหญ่ต่างๆในโลกต่างเริ่มให้ความสำคัญในการออกแบบตราสินค้าขององค์กรของตนเองและได้มีการปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาตราสินค้าเก่าให้ทันสมัยและสู้กับคู่แข่งได้ในระบบเศรษฐกิจปัจจุบัน ตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัดคือการเปลี่ยนของบริษัท Google ที่มีการพัฒนาการออกแบบตราสินค้าให้ทันสมัยยิ่งขึ้นและยังมีความชัดเจน เพื่อให้ผู้บริโภคนั้นจดจำผลิตภัณฑ์ต่างๆของ Google ได้ง่ายและทำให้เป็นบริษัทที่ประสบความสำเร็จ อีกหนึ่งตัวอย่างก็คือ บริษัท Microsoft ซึ่งได้เปลี่ยนตราสินค้าใหม่ทั้งหมด จากตราสินค้าเก่าที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมาเป็นเวลา 25 ปีทั้งนี้เนื่องจากการรับรู้ของผู้บริโภคได้เปลี่ยนไป ทำให้ตราสินค้าเก่าของ Microsoft นั้นไม่ทันสมัยและไม่ตรงใจกับกลุ่มผู้บริโภคในปัจจุบัน

บริษัทแอบเปิ้ลเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีการออกแบบตราสินค้า และมีการรักษาตราสินค้าให้อยู่ในกรอบที่บริษัทต้องการได้ดี บริษัทแอบเปิ้ลนั้นใส่ใจในด้านการออกแบบตราสินค้า รวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอื่นๆมาตั้งแต่ในอดีตและจะเห็นได้ว่ามีความพยายามได้การออกแบบคอมพิวเตอร์ให้มีความแปลกใหม่และทันสมัยแตกต่างจากการออกแบบของบริษัทอื่นๆ ปัจจุบันตราสินค้าของแอบเปิ้ลนั้นมีความทันสมัยและน่าเชื่อถืออย่างมาก จนทำให้ผู้บริโภคนั้นเกิดความภักดีต่อตราสินค้าแอบเปิ้ล ในอดีตนั้นบริษัทแอบเปิ้ลมีมูลค่าหุ้นเพียงครึ่งหนึ่งของมูลค่าปัจจุบัน ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนในการจัดจำหน่ายสมาร์ทโฟนที่ได้รับความนิยมอย่างมากในชื่อ iPhone ซึ่งมาเปลี่ยนแปลงการพัฒนาการของสินค้าด้านโทรคมนาคม โดยการนำเอาโทรศัพท์มือถือมารวมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา ทั้งนี้ปัจจัยที่ทำให้ iPhone นั้นได้รับความนิยมเกิดขึ้นจากระบบปฎิบัติการ ซึ่งใช้ง่ายเข้าใจและตอบสนองผู้บริโภค ซึ่งสิ่งนี้ทำให้เกิดการบอกต่อและความภักดีต่อตราสินค้าแอบเปิ้ล ซึ่งต่อมานั้นบริษัทแอบเปิ้ลสามารถขายอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆในตราสินค้าแอบเปิ้ลได้มากขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากความภักดีในตราสินค้าของกลุ่มบริโภคนั้นเอง

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษากลยุทธ์การออกแบบเพื่อส่งเสริมความภักดีในตราสินค้าโดยศึกษาจากความสำเร็จของบริษัทแอบเปิ้ล ทั้งนี้เนื่องจากในประเทศไทยนั้นการสร้างตราสินค้าและการรักษาความเป็นตราสินค้าในไทยนั้นยังมีน้อย ทำให้ผู้บริโภคไม่เกิดความภักดีต่อตราสินค้า วิจัยชิ้นนี้จะศึกษาและหาแนวทางในการออกแบบตราสินค้าเพื่อนำไปพัฒนาในตราสินค้าต่างๆ และสะท้อนให้เห็นถึงการออกแบบที่ทำให้มีผลต่อตราสินค้ารวมถึงความภักดีในตราสินค้านั้นๆอีกด้วย

APPENDIXcreated by Z Axis IT Solution