Death because too love!! รัก เลือด แตก

Cover Poster Design

Chawagun Panyawong | MY ACADEMICS PROJECTS | Master Programme | 2013

โปสเตอร์ภาพยนตร์ที่สร้างจากจินตนาการของผู้ผลิต ด้วยการผสมกลมกลืนด้านมืดของมนุษย์อันปะปนด้วยความโกรธเกลี้ยว ความป่าเถื่อน ความลุ่มหลง ความริษยา ภายใต้คราบของผู้ดีที่ยากยิ่งที่จะทราบถึงแก่นแท้ภายใน ... ความสุข สมหวัง ความเศร้า ความเจ็บปวด ความทุกข์ทรมาร ถึงถูกผสมคละเคล้าปนเป โดยอาจเริ่มต้นด้วยความสุขแสนหวานจากความ "รัก" และเป็นที่มาของความโศกเศร้า ทุกข์ตรมภายใต้สีแห่ง "เลือด" จนสุดท้ายต้อง "แตก" .... หัก 


จึงเป็นที่มาของภาพยนตร์    "รัก เลือด แตก"

APPENDIXcreated by Z Axis IT Solution