Do not Distrub!! +_+

Design Lab Projects1

Chawagun Panyawong | MY LAB PROJECTS | Master Programme | 2013

เกม "Do not Distrub!! +_+" (อย่ารบกวน) เป็นรูปแบบที่สะท้อนถึงความไม่ต้องการการรบกวนจากสื่อต่างๆ ทั้งการโฆษณา โปรโมชั่น การแจ้งบริการเสริมที่น่าสนใจ รวมถึงการรบเร้าให้ใช้บริการและสินค้าด้วยการโทรศัพท์หรือส่งข้อความสั้นเข้าโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้ .. ถึงแม้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะเป็นบริการที่เป็นทางเลือกก็ดี การสมนาคุณก็ดี แต่ถ้ามีในปริมาณมากเกินไปหรือรบกวนไม่รู้จักเวลา ก็อาจหมายถึงการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้งานก็เป็นได้ ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ควรถูกจัดให้อยู่ภายใต้กรอบของจรรยาบรรณสื่อที่ถูกควร 

APPENDIXcreated by Z Axis IT Solution