:. Choose What you want to do! ::

Web Design

Chawagun Panyawong | MY ACADEMICS PROJECTS | Master Programme | 2013

personal web -- ด้วยการบ่งบอกควาามเป็นตัวเอง ผสมผสานกับทักษะความสามารถด้านเว็บไซต์ รวมถึงเทคนิคต่างๆในการประยุกต์ใช้ โดยนำสิ่งเหล่านั้นออกสร้างสรรค์และนำเสนอผลงานที่ผ่านมาของตนเอง ทั้งด้านความสามารถทางด้านกีฬา ที่นำเสนอด้วยคลิปวิดีโอการแข่งขันตั้งแต่ระดับภาค ไปจนถึงระดับประเทศ และยังรวมถึงผลงานในการออกแบบสร้างสรรค์อื่นๆอีกด้วย 


created by Z Axis IT Solution