web design

Geerati Gusawadee | MY ACADEMICS PROJECTS | Master Programme | 2013

ในปัจจุบันปัญหาความเดือดร้อนในด้านต่างๆนับจะทวีความรุนแรงและมีปริมาณมากขึ้นในสังคมซึ่งมีทั้งผู้ต้องการความช่วยเหลือจากความเดือดร้อนจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ผู้ด้อยโอกาสในชนบท ผู้พิการที่ยังรอการช่วยเหลือ ถึงแม้จะมีกลุ่มผู้ให้ความช่วยเหลือต่างๆทั้งกลุ่มนักเรียนนักศึกษา ชมรมต่างๆรวมถึงผู้ให้ความสนใจจำนวนมาก แต่เนื่องจากขาดการประชาสัมพันธ์และข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริง ผู้จัดทำจึงเล็งเห็นปัญหาในการช่วยเหลือกลุ่มบุคคลเหล่านั้นให้สามารถเข้าถึงวัตถุประสงค์ที่ต้องการร่วมกันผู้จัดทำจึงคิดสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อที่เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เพื่อให้ผู้ที่มีความต้องการเข้าร่วมได้รับทราบและติดต่อข้อมูลได้อย่างชัดเจน โดยวิธีการต่างๆเช่น การแจ้งข้อมูลข่าวสารหรือสถานที่ การนำเสนอข้อมูลสถานที่ต่างๆที่ต้องการความช่วยเหลือจากที่ที่ได้พบเห็น โดยมีเป้าประสงค์เดียวกันคือพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของบุคคลเหล่านี้ให้ดียิ่งขึ้น

CHAPTER 01 website

CHAPTER 02 website

CHAPTER 03 website

APPENDIXcreated by Z Axis IT Solution