sound project

ปราศัย เสื้อแดง

Akkaphon Promwan | MY ACADEMICS PROJECTS | Master Programme | 2013

ในปัจจุบันสื่อมีผลต่อวาทกรรมอย่างยิ่งยวด การเมืองที่ยังมีการแบ่งสีออกเป็นหลายฝ่ายนั้นก่อให้เกิดวาทกรรมของสีขึ้น การที่คนใส่เสื้อถูกให้ความหมาย

ผ่านสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมทางการเมือง และมนุษย์ชอบตัดสิน ตีความ วิเคราะห์ บุคคลอื่น ผ่านประสบการณ์ทั้งชีวิต ทำให้คนที่ใส่เสื้อสีต่างๆ ถูก

ตีความหมายว่าเป็นพรรคพวกฝ่ายการเมืองต่างๆ 

APPENDIXcreated by Z Axis IT Solution