E-Magzine : Maginal

Akkaphon Promwan | MY ACADEMICS PROJECTS | Master Programme | 2013

E-magazine ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับคนชายขอบ ในส่วนของคนชายขอบที่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจและไม่ยอมรับ จำเป็นจะต้องไปอยู่ในสถานที่เฉพาะเพื่อรักษาร่างกาย 

งานชิ้นนี้เน้นนำเสนอในเรื่องของความเป็นอยู่ของคนที่เป็นโรคเรื้อนและความเป็นอยู่ของพวกเขา

APPENDIXcreated by Z Axis IT Solution