3D

Akkaphon Promwan | MY ACADEMICS PROJECTS | Master Programme | 2013

การสร้างภาพสามมิติเริ่มถูกใช้อย่างแพร่หลาย เพื่อที่จะทำให้เห็นถึงสภาพของสินค้าก่อนที่จะผลิตจริง และในโลกที่ความจริงเสมือนถูกใช้อย่างแพร่หลายนั้น

ทำให้ผู้ออกแบบสามารถวางแผนในการผลิตสินค้าต่างๆ ได้อย่างที่ใจต้องการ

APPENDIXcreated by Z Axis IT Solution