AUDIO & VISUAL

Thanavorn Chaivarakij | MY ACADEMICS PROJECTS | Master Programme | 2014

AV audio&visual  : Experimental project in madSHORT  @  CMU arts center : Chiangmai Thailand
I kill my father
Experimental shortfilms

ABSTRACT

หลักการและเหตุผล
ภาพยนตร์ คือ เป็นกระบวนการบันทึกภาพด้วยฟิล์ม แล้วนำาออกฉายในลักษณะที่แสดงให้
เห็นภาพเคลื่อนไหว ภาพที่ปรากฏบนฟิล์มภาพยนตร์หลังจากผ่านกระบวนการถ่ายทำาแล้วเป็นเพียงภาพ
นิ่งจำานวนมาก ที่มีอิริยาบทหรือแสดงอาการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปทีละน้อยต่อเนื่องกันเป็นช่วงๆ ตาม
เรื่องราวที่ได้รับการถ่ายทำาและตัดต่อมา ซึ่งอาจเป็นเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง หรือเป็นการ
แสดงให้เหมือนจริง หรืออาจเป็นการแสดงและสร้างภาพจากจินตนาการของผู้สร้างก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นชนิด
ฟิล์มเนกาทีฟ (negative) หรือฟิล์มโพซิทีฟ (positive) ซึ่งได้ถูกถ่าย อัด หรือกระทำาด้วยวิธีใด ๆ ให้
ปรากฏรูปหรือเสียงหรือทั้งรูปและเสียง เป็นเรื่องหรือเหตุการณ์ หรือข้อความอันจักถ่ายทอดรูปหรือเสียง
หรือทั้งรูปและเสียงได้ด้วยเครื่องฉายภาพยนตร์หรือเครื่องอย่างอื่นทำานองเดียวกัน และหมายความตลอด
ถึงฟิล์มซึ่งได้ถูกถ่าย อัด หรือทำาด้วยวิธีใด ๆ ให้ปรากฏสี เพื่ออัดลงในฟิลม์ชนิดดังกล่าว เป็นสาขาที่
สร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะในรูปของภาพเคลื่อนไหว และเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมบันเทิง และขั้น
ตอนสุดท้ายของภาพยนตร์คือการนำามาฉายให้ประจักษ์แก่สายตาสาธารณชน เพื่อถ่ายทอดความคิดผล
งานที่ถูกผลิตขึ้นมา และวัฒนธรรมการชมภาพยนตร์ คือ การบ่งบอกถึงความเป็นอารยธรรม เปรียบ
เสมือนการกระจายความรู้ เพื่อได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ เพราะภาพและเสียงเป็นการเรียนรู้ที่ชัดเจน
และเข้าใจง่ายกว่าการอ่านหนังสือ

CHAPTER 01 I kill my father

CHAPTER 02 MIRAGE

APPENDIXcreated by Z Axis IT Solution