MEDIA CULTUEL STADY ETHNOGRAPHY

Thanavorn Chaivarakij | MY LAB PROJECTS | Master Programme | 2014

MEDIA CULTUEL STADY ETHNOGRAPHY

Prepared for: madiFESTO 2012 "BLEND", SPHERES IN HYPER REAL ON REAL TIME 

Prepared by: THANAVORN CHAIVARAKIJ

ABSTRACT

วัตถุประสงค์ในงาน เมื่อความหมายของงานศิลปะมีความหลากหลายมากขึ้นทั้งพื้นที่การแสดงออกและผู้คนที่สนใจสร้างobjectงานมากยิ่งขึ้น การแลกเปลี่ยนคุณค่าความหมายไม่ได้ขึ้นอยู่แค่ความงามอีกต่อไป มีการเปลี่ยนแปลงท่าทีการแสดงออกที่หลากหลาย เพื่อนำเสนอในประเด็นต่างที่ตัวผู้ทำสนใจ การแย่งชิงคุณค่าความหมายในเวทีการประกวด หรือพื้นที่สาธารณะ ที่ต่างให้มุมมองที่ต่างกันออกไปในการนำเสนอที่มีอุดมการณ์รัฐไทยกำกับเพื่อดำรงสถานะรัฐชาติไว้ ท่าทีการแสดงออกที่ขัดแย้งแย่ชิงความหมายเดิมนั้น ถูกกีดกันจัดลำดับความสำคัญ (hierarchy) ตัวงานเมื่องานศิลปะไม่ได้เกิดขึ้นจากการให้ความหมายชุดใดชุดนึงจากการยอมรับในอุดมการณ์เดิมที่ไม่ได้ตอบสนองฐานอำนาจเดิมอีกต่อไปแล้วการยอมรับในตัวงานนั้นจะถูกกีดกันหรือปฎิเสธจากสังคม การยอมรับในงานศิลปะด้วยเพียงแค่การแบ่งชั้นความหมายโดยตัวศิลปินที่ตัดสินและพยามผลิตซ้ำในชุดความรู้เดิมว่าอะไรเป็นที่ยอมรับได้ว่าเป็นศิลปะหรือไม่เป็นจากรูปแบบงาน และการตีความหมายของคนดูในแต่ละพื้นที่และปัจเจกชน เพื่อตั้งคำถามกับสถานะการการแสดงออกในพื้นที่เสมือนกับความรู้สึกของผู้ร่วมกิจกรรมที่แสดงออกจริง

CHAPTER 01 SPHERES IN HYPER REAL ON REAL TIME

การแสดงออกในพื้นที่เสมือนจริงผ่านโลกเสมือนจริงที่ปรากฏตัวผ่านพื้นที่จริงตรงหน้าที่เห็นที่เห็นตัวเองในพื้นที่เสมือนจริง ทับซ้อนในกิจกรรมที่ผู้มีส่วนร่วมในงานสร้างความหมายผลิตซ้ำขึ้นผ่านบรรยากาศในโลกเสมือนที่มีอุดมการณ์รัฐชาติแฝงอยู่ที่เป็นการหยิบยืนมอบให้จากชนชั้นนำ

APPENDIX

โลกาภิวัฒน์ศิลปวัฒนธรรมไทยในช่วง 2549-2560 ในการคาบเกี่ยวกันของ celebrity กับ academic

เมื่อศิลปะมีความเปลี่ยนแปลงและลดทอนรูปทรงการนำเสนอให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นการแย่งชิงความหมายและให้คุณค่าที่ต่างจากอดีตของงานศิลปะ มีการmergeกันระหว่างศิลปะแบบเดิม(academic)สร้างขึ้นผลิตซ้ำอุดมการณ์เดิมกับท่าที่ของงานศิลปในรูปแบบใหม่(celebrity)สร้างขึ้น เป็นตัวนำเสนอในบริบทศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อตอบสนองแนวคิดของศิลปินในบรรยากาศสังคมไทยในปัจจุบัน ที่มีการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับกระแส วัฒนธรรมตะวันตก การเปลี่ยนที่ทางพื้นที่ และการสร้างจุดขายที่สะดวกขึ้นในยุคโลกาภิวัตน์ ในปัจจุบัน ตัวสถาบันการศึกษาศิลปะก็เป็นเพียงการฝึกทักษะเชิงช่าง เพื่อผลิตศิลปินไม่ได้ตอบโจทย์เสมอไป กระแส mass media ได้รับการยอมรับจากสังคมมากขึ้นจากอดีต มีพื้นที่ให้แสดงอัตลักษณ์ ตน ได้มากขึ้น (Gallery Social network Public areas) ด้วยเทคนิคที่หลากหลาย (vdo art performance Installation conceptual art วรรณกรรม เพลง) เป็นการสะท้อนความหมายที่ไม่แน่นอนของศิลปะที่เป็นเพียงเรื่องสุนทรีย์ศาสตร์แบบเดิม ที่ไม่สามารถตอบสนองประเด็นการทำงานเสมอไป การ marge ของงานศิลปะผ่านความเป็น celebrity ได้รับการยอมรับจากกระแสสังคมในตัว celebrity มีทุนการครอบครองสื่อ เพื่อทำให้ตัว celebrity พูดผ่านงานศิลปะแล้วได้รับการยอมรับในกระแสที่สื่อเป็นใหญ่ เพื่อเพิ่มมูลค่าของตนเอง แล้วการที่จะครอบครองงานศิลปะเป็นเรื่องง่ายมากขึ้น ไม่ใช้แค่งานศิลปะเป็นเรื่องของชนชั้นนำอีกต่อไป แล้วงานศิลปะก็ไม่ใด้ถูกจำกัดแค่ ความสวยที่เอาไปแขวนเอาไว้ดูที่บ้าน ที่ประเด็นของงานไม่ได้สะท้านหรือตั้งคำถามกับสังคมมากนัก

เป้าประสงค์งานวิจัย วิเคราห์วาทกรรมความหมายของสองกลุ่มในกระแสโลกาภิวัฒน์ของการ marge กันระหว่างความหมายที่ academic ยืนให้กับความหมาย celebrity ทิศทางของงานศิลปะจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนไม่ใช้แค่ form ที่สวยงาม ศิลปะสามารถพูดหรือสะท้อนประเด็นที่เกิดขึ้นทางสังคมได้จริงหรือไม่ จากการ marge ของตัวผู้ผลิตงานที่หลากหลาย  หรือเป็นแค่การเปลี่ยนท่าทีการแสดงออกของวงการศิลปะแต่ยังแฝงประเด็นชุดความคิดเชื่อตอนสนองอุดมการณ์เดิมอยู่หรือไม่ created by Z Axis IT Solution