Graphic design - Digital Photo

Who am I?

Patsaya Jarach | MY ACADEMICS PROJECTS | Master Programme | 2014

<span style="\\&quot;font-size:" 14.000000pt;="" font-family:="" \\'cordianew\\';="" color:="" rgb(40.000000%,="" 40.000000%,="" 40.000000%)\\"="">ปัจจุบันความเป็น Super Culture เข้ามามีบทบาทกับเรา ผ่านทาง New Media ต่างๆ ทําให้ความเป็น Super Culture นั้น สร้างโลกเสมือนจริงให้กับเรา ทําให้เรารับวัฒนธรรมแบบเป็นไปเอง จนเป็นความเคยชินโดยไม่รู้ตัว ดังนั้น การท่ีมี Super Culture เข้ามา ทําาให้ตัวเราผสมผสานกับวัฒนธรรมอื่น ซึ่งบ่มเพาะตัวเราเป็น 2 part คือ เรามีทั้งความเป็นไทย ความเชื่อ แบบไทย และความเป็นสากล เป็นการสร้างความ Hybrid ซึ่งส่งผลให้เป็นการกระทําที่ Interplay ไปมา จึงนำเสนอให้เห็นภาพว่า เราไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวเรา เราไม่ได้มีเพียงหนึ่งวัฒนธรรม แต่ในตัวเรายังมีอีกวัฒนธรรมหนึ่งแฝงอยู่ โดยเราไม่ทันสังเกตเห็น ซึ่งมันหล่อหลอมเป็นตัวตนของเรา


created by Z Axis IT Solution