De-Sign LAB - CELEB

Patsaya Jarach | MY LAB PROJECTS | Master Programme | 2014

ปัจจุบันวัฒนธรรมของเหล่าเซเลบมีอิทธิพลมากในสังคม และได้ส่งผ่านอย่างรวดเร็วในโลกของโซเชยีลมีเดีย ซึ่งอิทธิพลเหล่านั้นได้ส่งผ่านมายังคนธรรมดาทำให้เส้นแบ่งของคนดังและคนธรรมดามน้อยลง คนเริ่มต้องการเป็น somebody ในสังคม เมื่อเราไม่สามารถลอกเลียนแบบเซเลบจากบทบาทในจอทีวหีรือสื่อกระแสหลักได้ก็หันมาเลียนแบบดาราในฐานะของคนธรรมดา ท้ายที่สุดทําให้เราขาชีวิตความเป็นส่วนตัวเหมือนเซเลบและส่งผลให้เรารู้สึกว่าเราเข้าใกล้ความเป็นเซเลบมากขึ้น
  

celeb เศษเล็บ เป็นสื่อที่มีแนวคิดจากการที่เราเข้าใกล้ความเป็นเซเลบ การอยากเป็นคนดัง ต้องการเป็นที่ยอมรับ จะเห็นได้จากพฤติกรรมการเลียนแบบอย่างเซเลบ คือ การขายตัวเอง จึงนําเสนอผ่านสื่อแบบ Irony ล้อเลือน ถากถาง โดยจัดเป็น display ให้คนที่ชมงานได้เข้ามาเลือกหน้าปกหนังสือตามสิ่งที่ตัวเองอยากจะเป็น ตัวงานจะให้มีการถ่ายรูปหน้าตัวเอง ซึ่งแมกกาซีนเหล่านี้ก็จะไปอยู่ในเว็บไซด์ที่ได้สร้างขึ้นมา โดยที่ตัวแมกกาซีนนั้น จะมีการออกแบบ สร้างคำขึ้นมาใหม่เพื่อแฝงแนวความคิด โดยการล้อเลียน ดัดแปลงคำที่อิงมาจากตัวแมกกาซีนจริง

Key message
เครื่องมือของ new media หรือตัวอินสตาแกรมนั้นมันเอื้อต่อการให้บุคคลที่ดูธรรมดา กลายเป็นคนดังได้มากขึ้น และในทางกลับกันมันก็เอื้อให้คนดังนั้นดูเป็นคนธรรมดามากขึ้นเช่นกัน ทำให้เราหลงติดอยู่กับวัฒนธรรมคนดังนี้ไปโดยไม่ตั้งคำถามกับมัน แต่เราได้รับอิทธิพลต่างๆ ที่ส่งผ่านมาอย่างไม่ทันตั้งตัว ทำให้เราเกิดความลุ่มหลงในตนเอง อยากที่จะเข้าใกล้และอยากจะเป็นคนดัง 
ท้ายที่สุดเราก็จะขายความเป็นตัวเอง เพื่อให้คนอื่นมาสนใจ จนกลายเป็นคนดังในสังคมเหมือนอย่างเซเลบ
 

APPENDIXcreated by Z Axis IT Solution