Infographic Design

Patsaya Jarach | MY ACADEMICS PROJECTS | Master Programme | 2014

การออกแบบเวบไซต์นี้ มีลักษณะการออกแบบที่ให้ความรู้สึกเรียบง่าย ฉีกรูปแบบของข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในแบบเดิมที่ซ้ำซากจำเจออกไป ให้ความรู้สึกเป็นสากล ใช้สีแดง (แดงชาด) เป็นสีหลักในเว็บไซต์ เพื่อแสดงถึงความเป็นล้านนามีภาษาให้เลือกใช้สองภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การสร้างเว็บไซต์นี้มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริม ให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติที่ต้องการที่จะมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ในเชิงประวัติศาสตร์ เพื่อให้รู้ถึงความเป็นมา รากเหง้า และความสวยงามของศิลปวัฒนธรรม ผ่านสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ อีกทั้งยังให้ข้อมูลครอบคลุมถึงสถานที่พัก และร้านอาหารที่ใกล้เคียงกับสถานที่สำคัญเหล่านั้น เพื่อความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้จึงมีความคาดหวังว่เว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นนี้ จะสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่ในฐานะเมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์มากขึ้น

ABSTRACT

เนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ระบบอาเซียน หรือ Asean Economics Community ซึ่งคือการรวมตัวของชาติใน Asean 10 ประเทศ ในการเปิดประเทศเพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน โดยจะมีการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 การเข้าสู่ประเทศในระบบอาเซียนนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวชาว ต่างชาติหันมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยมากขึ้น โดยจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่เป็นที่นิยมมากแห่งหนึ่งในหมู่นักท่อง เที่ยวชาวต่างชาติ นับว่าเป็นพื้นที่หลักซึ่งเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของประเทศไทยเลยก็ว่า ได้ เพราะมีทั้งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีพื้นที่ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ อีกทั้งยังมีความเจริญของพื้นที่เมือง จึงทำให้เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ และครบในทุกด้าน แต่ความเจริญที่เข้ามาอย่างรวดเร็วก็ส่งผลให้วิถีชีวิตของคนเชียงใหม่ ดั้งเดิมเปลี่ยนไปมากเช่นกันการท่องเที่ยวจากเดิมที่เป็นการท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์ และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเริ่มถูกบดบังไปความเป็นเชียงใหม่จากเดิมที่เป็น เมืองแห่งวัฒนธรรมเริ่มเลือนหายไปอย่างช้าๆ ถูกแทนที่เข้ามาด้วยแสงสีแห่งชุมชนเมือง

CHAPTER 01 Sitemap & Wirefram

CHAPTER 02

APPENDIXcreated by Z Axis IT Solution