Leb-Design : KNOWLEDGE SLUTMACHINE

LIKE LIFE LIGHT

Monton Onwanna | MY LAB PROJECTS | Master Programme | 2014

สร้างสื่อเพื่อวิภาคผลกระทบของอุปกรณ์สื่อสารหรือว่าสื่อในปัจจุบันมีผลทำให้มนุษย์จำข้อมูลที่ยาวไม่ได้ สื่อไม่ได้ทำให้เราเข้าใจข่าวสารให้ดีขึ้นอาจกล่าวได้อย่าง Mcluhan สื่อทำให้มนุษย์เข้าใจข้อมูลได้ยากขึ้น ข้อมูลลึกซึ้งไม่เข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อโยงมาถึงงาน

            ตัวงานจัดเป็นพื้นที่เอ็นเตอร์เทนส่วนตัวตามรูปแบบชีวิตผู้ใช้ที่หลงไหลอยู่กับสื่อสังคมออนไลน์ โดยใช้สื่อ Design Web สื่อ Interactive เมื่อเราเข้าใจแล้วว่ามนุษย์ไม่สามารถเข้าใจข้อมูลที่ซับได้แล้ว มนุษย์รับข้อมูลเป็นเพียงคนเล่นเจ็ทสกีหรือแค่ผิวเผิน ไม่ใช่คนที่ดำน้ำไปค้นคว้าข้อมูล จึงต้องจัดโครงสร้างข้อมูลให้กับมนุษย์ทีแตกต่างจากใน เว็บไซต์ยุกต์ก่อนต้องจัดอยู่ในหัวข้อ อยู่ใน grid ใช้สีในการช่วยแบ่ง และดึงความสนใจ ใช้ข้อความน้อยๆ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ มีช่องทางในการเลือกดูสื่อได้หลากหลายช่องทางแต่เมื่อเลือกดูสื่อที่มีทั้งข้อความและรูปภาพก็จะวิ่งสลับไปมาแบบเครื่องเล่น Slot Machine ทำให้ผู้ชมไม่เข้ากับการรับชมสื่อสะท้อนตามแนวคิดของ Mcluhan ที่เราจะไม่เข้าใจเมื่อเราติดอยู่กับคอนเท้นของสื่อ แต่ให้ไปศึกษาที่ตัวสื่อว่าสร้างผลกระทบอะไรให้กับการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปของมนุษย์ The medium is a massage 

APPENDIXcreated by Z Axis IT Solution