Health Square (2013)

Pakawad Budsri | MY LAB PROJECTS | Master Programme | 2014

           โครงการนี้จัดทาขึ้นเพื่อให้ความรู้เรื่องการบริโภคอาหารเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ผ่านสื่อรูปแบบของเกมคอมพิวเตอร์สามมิติ

โดยเล็งเห็นความสาคัญว่า ประเด็นเรื่องของการรักสุขภาพในทุกวันนี้ไม่ได้ถูกจากัดอยู่แค่ในวงของคนสูงอายุเพียงกลุ่มเดียว

แต่วัยรุ่น และวันอื่นๆต่างพากันหันมาใส่ใจในเรื่องของการรักสุขภาพด้วยเช่นกัน จนกลายเป็นกระแส เป็นเทรนรักสุขภาพเกิดขึ้น

ซึ่งเรื่องของการรักสุขภาพนั้นไม่ได้ถูกมองว่าเป็นแค่เรื่องของการที่มีสุขภาพดีเพียงอย่างเดียว แต่มันยังเป็นตัวช่วยส่งเสริมบุคลิก

และรูปแบบชีวิต ไลฟ์สไตล์ ของคนที่หันมารักสุขภาพให้ดูดีขึ้นตามไปด้วย และในทุกวันนี้เรามีสื่อที่เป็นสังคมดิจิตอล ที่ทุกอย่าง

ต้องอัพเดตอยู่ตลอดเวลา ข้อมูลข่าวสารเข้าถึงเราได้เร็วขึ้น ทาให้เราสามารถที่จะเป็นคนที่ทั้งมีสุขภาพดี และก็อินเทรนไปด้วยในเวลาเดียวกัน

ABSTRACT

         People in now a days are very intersting in Healthy Food and it has become a very popular because

they think that it 's not just only for healthy but it is also make they get a very good looking when they have it.

So, this game was created to give the information about Healthy Food for people who love it through the social

network.

CHAPTER 01 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1 Interaction Design
          ทฤษฏีการปฏิสัมพันธ์เชิงโต้ตอบ(Interactive) เป็นทฤษฏีหลักที่ต้องคานึงถึงเมื่อเราต้องออกแบบอะไรสักอย่างเพื่อให้สิ่งที่เราออกแบบ
 ทำการโต้ตอบกับผู้คนที่พบเห็น และเกิดความรู้สึกร่วมกันระหว่างผู้ใช้และเทคโนโลยีได้เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองการ
 ทำงานในชีวิตประจาวันของผู้คน ในการออกแบบสื่อ Interactive นั้นจะเป็นต้องคานึงถึงปัจจัยหลายๆอย่างว่าสิ่งที่เราออกแบบมานั้น
 สามารถใช้งานได้(Usability) หรือไม่อย่างไร ซึ่งเป้าหมายหลักของการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นเราจะเป็นต้องคานึงถึงความรู้สึกของผู้ใช้งาน
 
2 ทฤษฎีสัญวิทยา
           สัญศาสตร์ (semiotics) เป็นศาสตร์ว่าด้วยความหมาย เป็นการศึกษาว่าสิ่งแทนความ (representation) ว่าก่อให้เกิดความหมายได้อย่างไร
เป็นการ ศึกษาถึงกระบวนการที่ทาให้เราเข้าใจความหมาย ของสิ่งใดๆ หรือกระบวนการที่เรา ให้ความหมาย แก่สิ่งใดๆ หากพิจารณาสัญศาสตร์อย่างสัมพันธ์กับ
ภาพและวัฒนธรรมทางสายตา (visual culture) สัญศาสตร์หมายถึง การศึกษาเกี่ยวกับระบบสัญลักษณ์ การวิเคราะห์ทางสัญศาสตร์ช่วยให้
เราตระหนักถึงความสัมพันธ์อันหลากหลาย ระหว่างตัวเรา กับสิ่งแทนความหมาย ในการศึกษาทางทัศนธรรม (visual culture) และวัตถุธรรม (material culture) 
ในการศึกษาทางทัศนธรรม (visual culture) และวัตถุธรรม (material culture)
 
3 ทฤษฎีความจริงเสมือน(Hyperreality)
           Hyperreality ซึ่งคำๆนี้ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สภาวะเกินจริง เป็นการอธิบายถึงสภาวะที่มนุษย์เราไม่สามารถแยกแยะโลกความจริงกับโลกเสมือนหรือโลกแฟนตาซีได้
 ในโลกสมัยใหม่คาๆนี้หมายถึง การที่จิตของเราให้ความหมายของคาว่าจริงนั้นคืออะไร ซึ่งบางที่อาจเป็นความจริงที่มีสื่อเป็นตัวดัดแปลงรูปร่างและกลั่นกลองเหตุการณ์หรือ
 เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง 
 
4 Social game
           Social Gameนั้นได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้รองรับทุกเครื่องเล่นสาหรับทุกคนบนสังคมโลกออนไลน์นาไปสู่การเชื่อมต่อกันกับผู้คนมากมายทั่วโลก ก่อให้เกิดการสื่อสารขึ้น
 บนโลกเสมือน ทาให้ผู้เล่นรู้สึกว่าตัวเองมีส่วนร่วม และเกิดความสนุกในการเล่นเกม ทำให้เกมถูกผนวกรวมเข้าเต็มรูปแบบรวมกับการสื่อสารที่เป็นแบบ real-time ทาให้ทุกอย่าง
 ดูรวดเร็วและต่อเนื่องทุกเวลา
 
5 การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ
           ศึกษาหาข้อมูลในเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อนำมาแปลงเป็นข้อมมูลในเกม เพื่อให้ความรู้กับผู้เล่น โดยศึกษาว่าอาหารนั้นให้ประโยนชน์กับร่างกายอย่างไร
 มีผลกระทบอะไรบ้าง โดยอ้างอิงจากข้อมูลออนไลน์บนอินเตอร์เน็ตที่มีการอัพเดตตลอดเวลา
 

APPENDIXcreated by Z Axis IT Solution