IT IS TRUE. I HAVE TO LIE

O-PERCEPTION

Boonchanin Soodtasom | MY LAB PROJECTS | Master Programme | 2014

O-pection @ Chiangmai Thailand

IT IS TRUE. I HAVE TO LIE : ก็มันจริงฉันเลยต้องโกหก

ABSTRACT

ความจริงและความลวงเกิดจากการจัดสรรค์ระบบการรับรู้ โดยสังคมเป็นผู้จัดระบบไว้อย่างเป็นระเบียบแบบแผน ระบบการรับรู้ของคนเราถูกสังคมจัดระเบียบให้ เห็นพ้องต้องกันและเข้าใจว่า สิ่งไหนจริงสิ่งไหนลวง เกิดการรับรู้และเลือกปฎิบัติทั้ง ต่อต้าน รังเกียจ สงสาร ช่วยเหลือเพื่อให้เขาเหล่านั้นสามารถกลับมา ใช้ชีวิตสู่ สังคมเดิมที่มีความเห็นเหมือนกันได้อย่าง ปรกติสมบูรณ์ สิ่งเหล่า กลับกลายเป็นการสถาปณาการรับรู้เดิม เปลี่ยนความลวงให้กลายเป็นความจริงเดิม และผลัก การรับรู้ที่ไม่ถูกนับตกขอบไป โดยไม่เคยเข้าไปใช้ชีวิตหรือศึกษาจริงๆ การเกิดขึ้นของสิ่งที่ผิดที่ผิดทางหรือเคยผลักให้ตกขอบปรากฎในการแสดงพื้น ของตัวตนให้ สังคมได้รับรู้และได้เห็น ทำให้ เกิดการ สั่นสะเทือนเดิมต่อระบบการรับเดิมของสังคม การออกมาพูดเป็น ปากเสียงให้กับตัวเองและเปลี่ยนตัวเองจากในพื้นที่ที่ ไม่เคยอยู่ในการรับรู้ให้ได้รู้รับรู้ เป็นเวทีของการแสดงออกเกิดการตั้งคำถามต่อระบบการรับรู้เดิมที่มีอยู่และ สลายระรบการรับรู้เดิมที่ตัวเอง เคยทุกสังคมจัดสรรค์ ไว้ ความจริงและความลวงจึงหายไป

CHAPTER 01 IDEA

ความเสมอภาคเป็นเรื่องจริง และความไม่เท่า เทียมเป็นเรื่องลวง ซึ่งปรากฎให้เห็นได้ชัดเจน โดยระบบการรับรู้ในสังคมเองเป็นผู้ แบน จับขัง ผลักตกขอบ หรือมอง เขาเป็นผู้ด้อย พิการ สมควรให้การช่วยเหลือ ปลูกฝังให้ความรู้ เพื่อ ให้เขากลับมาอยู่ในระบบการรับรู้แบบสังคมเดิม และเรียกว่าสิ่งนี้คือความเสมอภาค มันเป็น ความเสมอได้ไงกัน ในเมื่อเราแบ่งแยก ระบบการ รับรู้เป็นของใครของมันว่าใครอยู่ในสถานะทาง สังคมเป็นที่ยอมรับหรือไม่ยอมรับไว้ก่อนแล้ว ความเสมอภาคไม่ มีทางเกิดขึ้นได้ถ้าไม่ยอมรับ ในความเป็นคนอื่นก่อนบุคคล ที่ไม่เคยอยู่ใน ระบบการรับรู้เดิม ซึ่งเป็นผลผลิตจากข้อผิด พลาดของระบบการรับรู้เดิม จึงต้องมีสิทธิ ในการพูด พื้นที่ การแสดงออกในสถานะของ ตนเอง เพื่อเกิดการรับรู้ในความ เป็นอื่นและการ รับรู้ในสิ่งใหม่ เกิดการประทะระหว่างระบบการ รับรู้เดิมกับการรับรู้ ใหม่ เพื่อเกิดการต่อรองโต้ เถียง ความไม่เท่าเทียมมันจึงเป็นสิ่งที่เรียกว่า ความเสมอที่แท้จริง

CHAPTER 02 BOOK

http://issuu.com/nettsoodtasom/docs/it_s_true_i_have_to_lie/1?e=0

APPENDIXcreated by Z Axis IT Solution