Effection of A La Carte

อาหารตามไซส์

Pakawad Budsri | MY ACADEMICS PROJECTS | Master Programme | 2014

          การนำเอาเทคโนโลยี AR มาใส่ประกอบกับเมนูร้านอาหาร เพื่อให้เกิดความเป็นรูปแบบใหม่

และสร้างทางเลือกให้กับผู้คนการเลือกรับปะทานอาหารให้กับผู้คนในยุคปัจจุบัน ที่มีรูปแบบการใช้

ชีวิตที่ต้องเร่งรีบ ไม่มีเวลาที่จะไปหาข้อมูลเอง   ซึ่งวิธีนี้จะเป็นการนำเสนอข้อมูลทำให้คนได้รับรู้

ถึงอีกมุมหนึ่งของการทานอาหารจานเดียว อีกทั้งยังให้ความรู้ และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์

เกี่ยวกับอาหาร ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกรับปะทานอาหารนั้นๆ

ABSTRACT

       Using AR(Augmented Reality) to give the information about fast-food eating behavior for

people who usually have. By showing the another side of eating the fast-food's effect

representation by a character of pig.

CHAPTER 01 แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง

1. ทฤษฏี Augmented Reality (AR)
          Augmented Reality นั้นเกิดจกคำสองคำที่นำมารวมกัน ซึ่งก็คือคำว่า Augmented ที่แปลว่าเพิ่มหรือเติม และคำว่า
Reality ที่แปลว่าความจริง เมื่อเราเอาสองคำมารวมกันแล้วก็จะได้ความหมายก็ค่อนข้างตรงตัว นั่นก็คือ เทคโนโลยี
การผสมผสานโลกเสมือนที่เราสร้างขึ้นมา(Virtual World) เพิ่มเข้าไปในโลกแห่งจริง (Physical World) เพื่อทำให้
เกิดการกลมกลืนกันมากที่สุดจนแยก ไม่ออก 
 
 
2. ทฤษฏี Hyperreality
           สภาวะเกินจริง(Hyperreality) เป็นการอธิบายถึงสภาวะที่มนุษย์เราไม่สามารถแยกแยะโลกความจริงกับโลกเสมือนหรือ
โลกแฟนตาซีได้ ในโลกสมัยใหม่คำๆนี้หมายถึง การที่จิตของเราให้ความหมายของคำว่าจริงนั้นคืออะไร ซึ่งบางที่อาจเป็นความจริง
ที่มีสื่อเป็นตัวดัดแปลงรูปร่างและกลั่นกลองเหตุการณ์หรือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
 
 
3. ทฤษฏี Interaction Design
                  ทฤษฏีการปฏิสัมพันธ์เชิงโต้ตอบ(Interactive) เป็นทฤษฏีหลักที่ต้องคานึงถึงเมื่อเราต้องออกแบบอะไรสักอย่างเพื่อให้สิ่งที่เราออกแบบ
 ทำการโต้ตอบกับผู้คนที่พบเห็น และเกิดความรู้สึกร่วมกันระหว่างผู้ใช้และเทคโนโลยีได้เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองการ
 ทำงานในชีวิตประจาวันของผู้คน ในการออกแบบสื่อ Interactive นั้นจะเป็นต้องคานึงถึงปัจจัยหลายๆอย่างว่าสิ่งที่เราออกแบบมานั้น
 สามารถใช้งานได้(Usability) หรือไม่อย่างไร ซึ่งเป้าหมายหลักของการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นเราจะเป็นต้องคานึงถึงความรู้สึกของผู้ใช้งาน
 
4. ทฤษฏี Information Graphic Design
          infographics ซึ่งมาจากสองคำคือ information + graphics มีวัตถุประสงค์ง่ายๆ คือการทำให้สิ่งที่ยากเป็นสิ่งที่ง่าย Infographics สร้างประสิทธิภาพ
ในการเรียนรู้เนื่องจากมนุษย์รับรู้ข้อมูลจาก 5 แหล่ง (เห็น สัมผัส ได้ยิน กลิ่น รส) งานวิจัยพบว่าการมองเห็นสำคัญกว่าแหล่งอื่นๆ ทั้งหมด ร้อยละ 50 
ของสมองมนุษย์ถูกใช้เพื่อการทำงานด้านการมองเห็นจนสมองสามารถย่อยภาพที่ได้รับทั้งหมดในทันที แต่สำหรับข้อความนั้นสมองย่อยในลักษณะ
เป็นเส้นตรง กล่าวคือ เริ่มจากต้นไปท้ายโดยเรียงกันไปตามลำดับ ซึ่งทั้งหมดนี้หมายความว่ามนุษย์ใช้เวลานานกว่าในการรับทราบข้อมูลจากข้อความ
 
5. ศึกษารูปแบบร้านอาหารจานเดียว ธุรกิจร้านอาหาร/ภัตตาคาร
 
6. ศึกษาข้อมูลการออกกำลังกายเพื่อเผาผลาญไขมัน
 
7. ศึกษาผลงานที่เกี่ยวข้อง 

APPENDIXcreated by Z Axis IT Solution