Investor Emotions

Lab design

Nuttasak Veeranorapanich | MY LAB PROJECTS | Master Programme | 2014

คำศัพท์ภาษาเฉพาะวงการ  เป็นคำศัพท์ภาษาย่อยที่เกิดจากการใช้ภาษาสื่อสารตามกลุ่มสังคม ตามหน้าที่การงาน หรืออาชีพของผู้ใช้ภาษา การติดต่อสื่อสารของบุคคลที่อยู่ในวงการเดียวกัน หรืออาชีพเดียวกัน มักจะใช้ถ้อยคำภาษาที่มีลักษณะเฉพาะวงการหรือเฉพาะกลุ่มของตนเอง เช่น ภาษาวัยรุ่น  ภาษากีฬา ภาษาการเมือง ภาษากฎหมาย ภาษาเศรษฐกิจการลงทุน ภาษาโฆษณา เป็นต้น ซึ่งแต่ละบุคคลจะเลือกใช้ถ้อยคำ  ตามความเหมาะสมตามสถานการณ์ และบทบาทหน้าที่ของตน ซึ่งถ้อยคำเฉพาะวงการจะใช้สื่อสาร ทำความเข้าใจกันได้ดีในวงการเดียวกัน หรือกลุ่มเดียวกัน ส่วนคำศัพท์ภาษาเฉพาะในวงการเศรษฐกิจการลงทุน เช่น #ขายหมู #ติดดอย #แมลงเม่า #ตกรถ #ซื้อควาย แต่คำเหล่านี้เป็นคำเฉพาะที่ใช้สื่อความรู้สึกต่อหุ้นแต่ละตัวที่นักลงทุนซื้อขาย บุคคลภายนอกยากที่จะเข้าใจ ซึ่งได้มีการสร้างภาพแทนความหมายของคำศัพท์ของนักลงทุนเหล่านี้ เป็นตัวการ์ตูนแมลงเม่า (Mao Investor) เพื่อให้สื่อสารความรู้สึกต่อหุ้นของนักลงทุนแทนภาษา         ภาษาทางเศรษฐกิจนั้น เป็นภาษาเฉพาะกลุ่มที่ใช้สื่อสารกันระหว่างนักลงทุน ซึ่งต้องอาศัยการเรียนรู้และทำความเข้าใจความหมายตรง และความหมายแฝงของคำเหล่านี้ ภาษาเศรษฐกิจถูกแปรเปลี่ยนเป็นตัวการ์ตูนรูปภาพ ช่วยในการสื่อสารและตีความหมายได้อย่างชัดเจนมากขึ้น และคนทั่วไปก็ยังสามารถรับรู้ความหมายของรูปภาพการ์ตูนเหล่านี้ได้ง่ายกว่าภาษาพูด และภาษาเขียน โดยนำต้องการ์ตูนแมลงเม่าที่เป็นภาพนิ่ง มาทำเป็นภาพเคลื่อนไหว animation เพื่อให้สื่อสารความหมาย และอารมณ์ความรู้สึกของนักลงทุนต่อหุ้นที่พวกเขาเกี่ยวข้องให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และมีข้อมูลของหุ้นแต่ละตัวที่ แสดงการขึ้นลงของข้อมูลหุ้น และแสดงผลอารมณ์ความรู้สึกของนักลงทุนกับข้อมูลเหล่านั้น

 

ABSTRACT

ในสังคมยุคโลกาภิวัตน์ระบบเศรษฐกิจจะมีการประสานเป็นหนึ่งเดียว ทำให้พรมแดนแต่ละประเทศไม่อาจขวางกั้นพลังทางเศรษฐกิจได้ นอกจากนี้ ระบบเศรษฐกิจยังได้เปลี่ยนรากฐานจากระบบอุตสาหกรรมมาเป็นระบบเศรษฐกิจแบบฐาน ข่าวสาร (Information based economy) ซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการผลิต การจัดการ และเผยแพร่ข่าวสาร ข่าวสารกลายเป็นสินค้าประเภทหนึ่ง ตัวอย่างธุรกิจชนิดนี้ เช่น การผลิตคอมพิวเตอร์ เครื่องโทรคมนาคม วิทยุ โทรทัศน์ การพิมพ์ โทรศัพท์ หนังสือ วารสาร เป็นต้น ข่าวสารกลายเป็นเรื่องสำคัญและเป็นทรัพยากรที่สำคัญ           คำ Tag ทางด้านเศรษฐกิจ จะถูกสร้างจากบุคคลสำคัญในวงการการเงิน สถาบันการเงินและนักวิเคราะห์การเงิน เศรษฐกิจที่มีชื่อเสียง เช่น  #หน้าผาการคลัง เป็นคำที่ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เบน เบอร์นันเก้  ใช้เรียกสถานการณ์หัวเลี้ยวหัวต่อของเศรษฐกิจสหรัฐฯ  #วิกฤติต้มยํากุ้ง พอ ล ครุกแมน นักเศรษฐศาสตร์ และคอลัมนิสต์แห่งนิวยอร์กไทมส์ ได้เขียนคำนายเศรษฐกิจของเอเชียในขณะนั้นไว้ว่าจะฟองสบู่แตก ซึ่งคำเหล่านี้จะเป็นคำศัพท์เฉพาะในวงการเศรษฐกิจเท่านั้น ที่คนในวงการจะใช้พูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน และยังใช้สืบค้นหาข้อมูลจากที่ต่างๆ ในโลก Cyberspace ด้วย

CHAPTER 01

Literature Review

กรอบแนวคิดและทฤษฎี

- แนวคิดโลกาภิวัตน์ (Globalization)

- แนวคิด และทฤษฎีสัญญะวิทยา Semiotic

APPENDIX

ออกแบบป้ายโฆษณา และไฟวิ่งในตลาดหุ้น บนป้ายโฆษณาแสดงหุ้นแต่ละตัวในตลาดหลักทรัพย์Set50 ที่แนะนำให้นักลงทุนเล่น นำมาทำเป็น QR tag เพื่อแสดงข้อมูลหุ้น และตัวการ์ตูนแมลงเม่าอารมณ์ความรู้สึกของนักลงทุนบนหุ้นแต่ละตัว ทำเป็นภาพ animation เพื่อสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกให้ชัดเจนขึ้นcreated by Z Axis IT Solution