The Development of 3D Animation by Using Non-Photorealistic Rendering Technique to Presenting Thai Lacquer Art

การพัฒนาสื่อแอนิเมชั่นสามมิติโดยใช้เทคนิค Non-Photorealistic Rendering เพื่อนำเสนอภาพศิลปะไทยลายรดน้ำ

Pakawad Budsri | MY LAB PROJECTS | Master Programme | 2014

          การพัฒนาสื่อแอนิเมชั่นสามมิติลายรดน้ำ นำเสนอเอกลักษณ์ของศิลปะไทย โดยใช้เทคนิค Non-Photorealistic Rendering เพื่อเป็นการอนุรักษ์งานศิลปะที่มีความ

เก่าแก่ในอดีตที่กำลังจะเลือนหายไปมาสร้างเป็นแอนิเมชั่นสามมิติ เพื่อให้ความรู้ และถ่ายทอดมุมมอง ของงานจิตกรรรมภาพวาดลายรดน้ำให้ออกมาในรูปแบบของ

ผลงานที่ดูแปลกใหม่ ดูมีมิติ มีความลึกภาพ อีกทั้งเพื่อทำให้ศิลปะของไทยชิ้นนี้ได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่ และมีการสืบทอดต่อไปเรื่อยๆ ตลอดจนสามารถ

ใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาในการนำเอารูปแบบของผลงานแอนิเมชั่นสามิติที่สร้างขึ้นจากเทคนิคงานจิตกรรมชิ้นนี้ ไปพัฒนาต่อยอดในการสร้างสรรค์ผลงาน

ให้ดูมีความน่าสนใจต่อไปได้

CHAPTER 01 แนวคิดและทฤษฎี

1 ประวัติศาสตร์ศิลปะภาพวาดลายรดน้ำ
          ในงานวิจัยครั้งนี้จะทำการศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์ของศิลปะลายรดน้ำ ว่ามีความเป็นมาอย่างไร
 ได้รับอิทธิพลมาจากที่ใด และมีรูปแบบเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละยุคสมัย รวมทั้งศึกษามุมของแนวโน้ม
ของศิลปะลายรดน้ำในปัจจุบันว่าจะเป็นไปในทิศทางใด ซึ่งศิลปะลายรดน้ำนั้นเป็นศิลปะที่มีความสวยงาม
 มีการวาดลวดลายกนกที่พลิ้วไหวอ่อนช้อย ประกอบกับมีการลงสีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือ จะลงสี
ภาพเป็นสีทองบนพื้นที่เป็นสีดำเท่านั้น และเป็นงานที่มีความประณีต บรรจง รวมทั้งบ่งบอกถึงความเป็นไทย
ได้อย่างชัดเจน 
 
2 ทฤษฏีความเป็นจริงเสมือน Virtual Reality
          ทฤษฏีความเป็นจริงเสมือน Virtual Reality เป็นการศึกษาถึงรูปแบบของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะนำมา
เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาผลงานให้ดูมีความน่าสนใจ และทำให้ผู้สนรู้สึกว่างานดูมีความสมจริง น่าตื่นเต้น
 จึงทำการศึกษาในรูปแบบของเทคโนโลยีชนิดนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลงานอีกทางหนึ่ง
 
3 ทฤษฎีสัญญะวิทยา
          ศิลปะไทยเป็นสัญญะที่สื่อถึงความเป็นไทย แสดงให้เห็นถึงรูปแบบ และวิถีชีวิต ของผู้คนในยุคสมัยนั้นๆ
 และมักถูกสอดแทรกผ่านสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันของเรา ไม่ว่าจะเป็นลวดลายที่ปรากฏอยู่บนเครื่องแต่งกาย
 เครื่องประดับ และอุปกรณ์สิ่งของต่างๆ ซึ่งทฤษฏีสัญญะวิทยานี้เป็นทฤษฎีที่ใช้วิเคราะห์ถึงสัญญะต่างๆที่เราเห็น
ในชีวิตประจำวัน การแบ่งชนิดหรือหน้าที่ของสัญญะนั้นมีความเหลื่อมซ้อนกัน
 
 
4 ทฤษฎีเรื่องSublime
Sublime เป็นสุทรียศาสตร์ที่อยู่เหนือความสวยงาม เป็นผลกระทบที่ทำงานแบบตรงกันข้าม 
อาจกล่าวได้ว่าเป็นความรู้สึกที่คลุมเครือระหว่างความทุกข์กับความสุข ซึ่งEdmund Burke เจ้าของแนวคิด
เรื่องนี้ ได้อธิบายว่า เป็นความงามทางกระบวนการในเชิงกายภาพที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลายกับสิ่งที่คุกคามที่
กำลังเผชิญ แต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจด้วย ทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างเหตุผลกับจินตนาการ
 จึงเป็นแนวคิดที่สามารถนำมาใช้ในการสร้างแอนิเมชั่นให้ดูมีความน่าตื่นตาตื่นใจ อลังการ ติดตรึงใจใน
ความทรงจำของผู้คนได้
 
5 แนวคิดเรื่องผลงานศิลปะในยุคการผลิตซ้ำเชิงกลไก
          ในงานวิจัยครั้งนี้ได้มีการนำเอาผลงานเก่าที่มีในอดีตมาทำการดัดแปลงใหม่ให้เกิดรูปแบบที่น่าสนใจ 
โดยใช้เทคนิคและวิธีการนำเสนอแบบใหม่ให้กับผู้คนในยุคปัจจุบัน ทำให้ผู้คนเกิดความรู้สึกที่มีต่องานศิลปะ
แบบเดิมนั้นเกิดมุมมองที่ต่างออกไป ซึ่งวิธีการนำเสนอนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ วอลเตอร์ เบนจามิน (Walter Benjamin) 
ที่พูดถึงเรื่องของศิลปะในสมัยปัจจุบันที่มีรูปแบบและวิธีการสรรค์สร้างต่างจากในอดีต สามารถที่จะผลิตซ้ำได้ 
ซึ่งเป็นแนวคิดที่ว่าด้วยเรื่องของ ผลงานศิลปะในยุคการผลิตซ้ำเชิงกลไก
 
6 แนวคิดเรื่องการสร้างภาพแบบ Non-Photorealistic Rendering
เทคนิคนี้เป็นหัวใจหลักของการนำเสนอผลงานแอนเมชั่นในการวิจัยในครั้งนี้ เพื่อทำให้เราสามารถที่จะผลิตภาพ
ที่ดูเหมือนภาพวาดศิลปะ ที่ดูมีความเสมือนจริง แต่ไม่ได้มีการยึดอิงเอาหลักความถูกต้องมาใช้ ซึ่งเทคนิคนี้จะทำให้เรา
สามารถที่จะผลิตภาพที่มีลักษณะเป็นสองมิติขึ้นมาได้และในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะสร้างมุมมองแบบสามิติขึ้นมา
ได้ด้วยเช่นกัน
 
7  แนวคิดการออกแบบงานแอนิเมชั่น
          การศึกษาแนวคิดเรื่องการออกแบบแอนิเมชั่น เป็นการศึกษาถึงหลักการและแนวคิดที่จะนำมาใช้เพื่อสร้างสรรค์
ผลงานแอนิเมชั่น ว่ามีขั้นตอนการสร้างอย่างไร มีรูปแบบอย่างไรบ้าง และ ต้องอาศัยความรู้อะไรบ้างเพื่อที่จะสามารถสร้าง
งานแอนิเมชั่นออกมาได้ ซึ่งหลักๆจะทำการศึกษาศึกษาการสร้างแอนิเมชั่นโดยการอ้างอิงถึงกฏ 12 ข้อ สำหรับการสร้าง
แอนิเมชั่นให้ออกมาดูสมจริงและดูมีชีวิตชีวาขึ้นมา
 
8 การใช้แอนิเมชั่นเพื่อการอนุรักษ์
          ในงานวิจัยครั้งนี้มีแนวคิดเพื่อมุ่งเน้นการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทยเอาไว้ให้ดำรงอยู่ ฉะนั้นจึงได้มีการนำเอาผลงาน
แอนิเมชั่นที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ความเป็นไทยมา วิเคราะห์ ศึกษาถึงวิธีการต่างๆและเทคนิค การเล่าเรื่อง 
เพื่อที่จะใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและพัฒนาผลงานให้ออกมาดูมีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป ทำให้ผู้รับชม
ได้ตะหนักถึงความสำคัญในภูมิปัญญาความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยในอดีตผ่านแอนิเมชั่นศิลปะลายรดน้ำ
 
9 ผลงานแอนิเมชั่นที่เกี่ยวข้อง
          ในส่วนนี้เป็นการศึกษาโดยทำศึกษาถึงกลุ่มตัวอย่างของงานแอนิเมชั่นที่ใช้เทคนิคการสร้างภาพแบบไม่เสมือนจริง
 เพื่อที่จะสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางและไอเดียในการพัฒนาผลงานให้ออกมาดูใกล้เคียงและมีความเป็นภาพวาด
 ที่สามารถให้มุมมองได้รอบทิศทางแบบภาพสามมิติ
 

APPENDIXcreated by Z Axis IT Solution