SUPER TRASHMAN

SOUND ART

Boonchanin Soodtasom | MY ACADEMICS PROJECTS | Master Programme | 2014

SOUND ART @ youtube : Chiangmai Thailand
SUPER TRASHMAN : ซุเปอร์มนุษย์ขยะ

ABSTRACT

ทุกๆกิจกรรมตั้งแต่ตื่นเช้ามาจนถึงค่าแล้วนอนหรือตลอด24ชั่วโมงของมนุษย์ผลิตขยะเพิ่มขึ้นมาบนโลกเสมอๆ มนุษย์แค่คนๆเดียวก็สามารถสร้างขยะมากมายและไม่เคยสังเกตคิดอะไรเลยว่าเรากาลังสร้างขยะกองโตมาแย่งชิงพื้นที่ที่จากัดบนโลกที่มนุษย์อยู่อาศัยและยังเข้าใจว่า ขยะ กลายเป็นคาที่น่ารังเกลียดต้องผลักไสให้ไกลออกไปจากตัวเอง กลายเป็นการทาลายธรรมชาติหรือเอารัดเอาเปรียบผู้ที่ด้อยกว่าอย่างเช่น พื้นที่อยู่อาศัยหากินของสัตว์ พื้นที่อาศัยของคนด้อยโอกาสหรือในสลัมที่เราเรียกพวกเขาว่าไอ้พวกเศษขยะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ล้วนเป็นความเห็นแก่ตัวและพยายามสร้างตัวเองให้เหนือกว่าผู้อื่นโดยเรียกพวกตัวเองนี้ว่าเป็นคนที่มีความ ซิวิไล เพื่อมากดทับให้คนอื่นไม่สามารถต่อสู้ต่อรองกับตนได้โดยยอมจานนต่อสิ่งที่ตัวเองสร้างและยัดเยียดให้เอง
สุดท้ายสิ่งที่เราสร้างและยัดเยียดให้คนอื่นกลายเป็นสิ่งที่เรากาลังหลอกตัวเอง ในทางกลับกันมันก็เพิ่มขนาดและปริมาณเพิ่มอานาจให้กับตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆและมาแย่งชิงพื้นที่บนโลกทีเราอยู่อาศัยเพิ่มขึ้นๆเรื่อยๆ เรายังคงอยู่กับมันในพื้นที่ของโลกอันเปราะบางนี้ตลอดเวลา

CHAPTER 01 COMPOSITION TECHIQUES

โดยเริ่มจากสังเกตปริมาณถังขยะถังหนึ่งในที่สาธารณะในหนึ่งวันซึ่งช่วงเช้าจะปริมาณขยะเล็กน้อยแต่เมื่อมนุษย์เริ่มกิจกรรมต่างๆปริมาณขยะก็จะเริ่มเพิ่มมากขึ้นตามกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ในช่วงเวลาของวัน ที่มาของเสียงได้มาจาก ขยะในถังขยะ เสียงที่ใช้ได้แก่
 
1.เสียงของกระป๋องนามันบีบอัด 2.เสียงของขวดพลาสติกนามาขัดถูกกัน 3.เสียงของถุงพลาสนามาขยา
 
ซุเปอร์มนุษย์ขยะเริ่มก่อกาเนิดจากประมาณของขยะที่เริ่มจะเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆจากการทิ้งขยะ ค่อยก่อตัวเป็นร่างที่ละเล็กละน้อยจากเสียงของการบีบอัดของกระป๋องในช่วงแรกและเริ่มจะรวมตัวกันกับขยะอื่นๆจากเสียงของการขัดถูของขวดพลาสติก และขยายขนาดของตัวเองเพิ่มขึ้นโดยเริ่มรวมตัวกับขยะชิ้นอื่นๆ ซึ่งก็จะมีทั้งขยะแห้งขยะเปียกผสมบนเปกันไป เมื่อมีขนาดพลังอานาจเพิ่มขึ้นก็จะเริ่มทางานในการแย้งชิงพื้นที่ที่เป็นธรรมชาติของเราไม่มีสิ้นสุด
 
http://youtu.be/Rs4Mhm-pU5U


created by Z Axis IT Solution