อิทธิพลของสังคมออนไลน์ผ่านสื่อเฟสบุ๊คที่มีต่อการรับรู้ภาพลักษณ์แบรนด์ : กรณีศึกษาแบรนด์ Louise Vuitton

Hathaiporn Pattarasettagarn | Indepentdent Study | Master Programme | 2014


created by Z Axis IT Solution